Czyste powietrze Gminy Puck (edycja 2017)

CZYSTE POWIETRZE GMINY PUCK (edycja 2017)

Nazwa zadania

Czyste Powietrze Gminy Puck

Koszt Kwalifikowany Zadania

371 590,00 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚIGW

92 897,50 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Puck

18 579,50 zł

Nr umowy

WFOŚ/D/III-27/116/2017

OPIS ZADANIA

W 2017r. Gmina Puck przystąpiła do konkursu pn. „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do konkursu można było zgłaszać zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą (drewno, słoma) lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła).

W ramach edukacji mieszkańcy gminy zostali poinformowania poprzez stronę internetową, plakaty zawieszone na terenie budynku gminy oraz poprzez tablice informacyjne na terenie każdego sołectwa o tym czym jest niska emisja oraz jakie są zagrożenia oraz korzyści i sposoby jej eliminacji.

W trakcie zadania zrealizowanego w 2017r. zlikwidowano 23 piece węglowe i zastąpiono je 12 kotłami opalanymi gazem ziemnym , 10 kotłami opalanymi biomasą oraz 1 pompą ciepła.

W wyniku zrealizowanego zadania udało nam się zredukować emisję dwutlenku węgla o 171,671 ton/rok, pyły ogólne o 2,594 ton/rok, dwutlenek siarki o 1,280 ton/rok , tlenek azotu o 0,024 ton/rok, tlenek węgla o 5,790 ton/rok a emisja równoważna została zredukowana o 11,767 ton/rok.

CZY WIESZ, ŻE …?

Gmina Puck uczestniczy w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn. „Czyste Powietrze Pomorza”.

W ten sposób Gmina Puck walczy z niską emisją.

Czym jest niska emisja?

Niska emisja polega na wydzielaniu do powietrza szkodliwych pyłów i gazów powstających  w  procesach spalania paliw, przede wszystkim węgla (a także odpadów), w starych niskosprawnych piecach i kotłach. Procesowi temu towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń, m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla, metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Zagrożenia związane z niską emisją

 • Niska emisja może być powodem chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, chorób skórnych, układu krążenia, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów

 • Niska emisja przyczynia się do pojawiania się smogu oraz kwaśnych deszczy

 • Skażenie powietrza pogarsza stan zieleni oraz wywołuje szereg negatywnych zjawisk, takich jak zakwaszenie oraz skażenie metalami ciężkimi gleb, wód i roślinności

Sposoby ograniczenia niskiej emisji

 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 • Zamiana paliwa na ekologiczne

 • Termomodernizacja budynków

 • Wymiana przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne

Korzyści płynące z eliminacji niskiej emisji

 • Poprawa jakości powietrza, a tym samym jakości życia Mieszkańców

 • Poprawa stanu zdrowia

 • Czystsze środowisko

 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru

 • Poprawa walorów turystycznych i klimatycznych miejscowości

 • Ograniczenie kosztów leczenia chorób

 • Ograniczenie kosztów renowacji zabytków

Więcej informacji o likwidacji niskiej emisji oraz możliwości pozyskania dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej można uzyskać:

 • telefonicznie: (58) 673 56 47 , 734-189-693

 • mailowo: bartlomiej.selke@gmina.puck.pl

 • osobiście: pokój 43 – Urząd Gminy w Pucku, ul.10- Lutego 29, 84-100 Puck

Wybierz interesujący układ