Dla właścicieli domków letniskowych,

 Informacja dla właścicieli  DOMKÓW  LETNISKOWYCH nowy OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 W związku ze zmianą przepisów w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach, Rada Gminy Puck zobligowana została do ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Oznacza to, że od 2016 roku obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych przejęła gmina.

Rada Gminy Puck ustaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 180,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny,
  • 270,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Właściciele domków letniskowych zobowiązani są do ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędy Gminy Puck  pokój nr 44 oraz na stronie internetowej Gminy Puck pod adresem www.gmina.puck.pl

Wypełnione deklaracje należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Puck, pokój nr 44.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od ilości osób i okresu korzystania z nieruchomości.

Opłatę należy wnieść bez wezwania w terminie do 30 czerwca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie.

Wpłat dokonać należyna indywidualny numer rachunku bankowego, który nadawany jest przy składaniu deklaracji lub w kasie Urzędu Gminy Puck w godzinach 900 – 1400.

INFORMACJE:

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 44 lub pod numerem telefonu 58 673-56-38.