EFS 2009 GOPS

Zakończyła się druga edycja projektu „Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.

18 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji projektu pt. „Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. Projekt ukończyło 49 klientów Ośrodka. W ramach projektu 30 uczestników ukończyło kursy zawodowe w następujących specjalnościach:

 • manicure i zdobnictwo paznokci – 2 osoby,
 • prawo jazdy kat. C – 1 osoba,
 • pomoc kuchenna z obsługą kasy fiskalnej – 5 osób,
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 2 osoby,
 • operator koparkoładowarki – 8 osób,
 • operator wózków widłowych – 2 osoby,
 • opiekunka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi –  5 osób,
 • obsługa komputera – 5 osób.

Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z warsztatów przeprowadzonych z psychologiem, lekarzem i doradcą zawodowym oraz z poradnictwa prawnego i psychologicznego w Punkcie Informacyjno Doradczym.

23 panie w ramach realizacji projektu skorzystały z wizażu i stylizacji.
20 uczestników skorzystało z badań i uzyskało zaświadczenia lekarskie o możliwości podjęcia zatrudnienia.
8 uczestników drugiej edycji projektu podjęło zatrudnienie, co świadczy o tym, że projekt przynosi oczekiwane rezultaty.
Druga edycja projektu zrealizowana była za łączną kwotę 366.623 zł, w tym 35.939 zł ze środków własnych gminy.
Trwa jeszcze nabór do trzeciej edycji projektu, który jest realizowany od 01 stycznia 2010 r. a zakończy się 31.12.2010 r.

Druga edycja projektu „Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy” w obiektywie.

[nggallery id = 106]

**********************************************************************************************************************

W ramach realizacji projektu systemowego „Podejmuje nowe wyzwania – idę do pracy”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie informacyjno – promocyjne z uczestnikami i realizatorami projektu oraz zaproszonymi gośćmi. Na spotkaniu przedstawiono założenia i cele projektu oraz szczegółowe informacje dotyczące Beneficjentów Ostatecznych i stosowanych w pracy socjalnej narzędzi.

W ramach projektu uczestnicy korzystają z różnych form działania, między innymi uczęszczają na następujące kursy:

 • kurs – prawa jazdy kategorii „C” – 1 osoba;
 • kurs – manicure, stylizacji i zdobnictwa paznokci – 2 osoby;
 • kurs – sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 2 osoby;
 • kurs – pomoc kuchenna z obsługą kas fiskalnych – 5 osób;
 • kurs – opiekun osób starszych i niepełnosprawnych -5 osób;
 • kurs – podstawy obsługi komputera – 5 osób;
 • kurs – operator koparkoładowarki – 8 osób;
 • kurs – obsługa wózków jezdniowych – 2 osoby.

Ponadto dla 25 kobiet uczestniczących w projekcie zorganizowaliśmy wizyty studyjne obejmujące wiza i stylizację połączone z wizytą w zakładzie kosmetycznym i fryzjerskim w Lęborku.
[nggallery id = 107]
***********************************************************************************************************************

„Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt. „Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” – Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 oraz Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Puck na lata 2008 – 2013. W lipcu br. został podpisany aneks do umowy ramowej na podstawie którego Ośrodek kontynuuje realizację projektu w roku 2009. Potrzeba realizacji programu zrodziła się z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, korzystającym ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Efekty jakie uzyskaliśmy w roku 2008 zachęciły nas do kontynuacji prac przy realizacji projektu rozszerzając jego zakres. W roku 2009 do projektu zgodnie z wytycznymi włączyliśmy osoby pracujące, będące w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku w projekcie biorą udział również mężczyźni. W projekcie uczestniczy 50 osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Z 25 osobami praca odbywa się przy pomocy zawartych kontraktów socjalnych, obejmujących współdziałanie osoby objętej projektem z pracownikiem socjalnym, 25 osób jest objętych Programem Aktywności Lokalnej Gminy Puck na lata 2008 – 2013.

Celem ogólnym projektu jest rozwój i upowszechnianie przez Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych lub pracujących będących w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami naszego Ośrodka.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. wzrost samooceny i motywacji do zmiany,
 2. wzrost umiejętności psychospołecznych,
 3. wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych,
 4. zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 5. podnoszenie kompetencji zawodowych.

Realizując projektu Beneficjenci Ostateczni korzystają z następujących instrumentów aktywnej integracji:
1. Aktywizacja zawodowa:

 •  udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego.

2. Aktywizacja edukacyjna:

 • udział w kursach zawodowych prowadzonych przez firmy szkoleniowe,
 • udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego i lekarza,
 • korzystanie z konsultacji indywidualnych z prawnikiem z zakresu prawa pracy oraz innych spraw mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

3. Aktywizacja zdrowotna:

 •  wykonanie badań lekarskich związanych z możliwością zatrudnienia,
 •  udział w warsztatach prowadzonych przez lekarza z zakresu edukacji zdrowotnej.

4. Aktywizacja społeczna:

 • udział w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa z następującego zakresu:
 •  trening komunikacji,
 • trening autoprezentacji,
 • trening motywacyjny,
 • trening zarządzania czasem,
 • trening poruszania się po rynku pracy,
 • trening asertywności,
 • trening radzenia sobie ze stresem i złością,
 • możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w zakresie uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy (prawnik, psycholog – pełniący dyżury w Punkcie Informacyjno Doradczym).

W ramach aktywnej integracji utworzyliśmy Punkt Informacyjno Doradczy, który mieści się przy ul. Lipowej 3 c w Pucku. Punkt Informacyjno – Doradczy jest dostępny, przyjazny, nie stygmatyzujący, obejmuje organizację i finansowanie poradnictwa i wsparcia.
W punkcie stałe dyżury pełnią psycholog i prawnik, którzy w jego ramach udzielają Beneficjentom konsultacji indywidualnych.
W bieżącym roku zrealizowaliśmy już warsztaty dla dwóch grup Beneficjentów Ostatecznych z psychologiem, doradcą zawodowym i lekarzem. Dwie uczestniczki ukończyły już kursy zawodowe zdobywając nowe kwalifikacje.

Warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego w lipcu 2009 r.
[nggallery id = 108]
ZOBACZ!!!

Wybierz interesujący układ