Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck
fotom

pokój nr 42  piętro II

tel:  +48 58/ 673 56 53
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 653
e-mail: 
e-biblioteka dokumentów

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck jest powołana w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności w celu:

1. Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

2. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

3. Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

Dodatkowo Gminna Komisja realizuje następujące zadania:

1. Przeprowadza kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie gminy Puck.

2. Wydaje opinie dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z uchwałami rady gminy, będącymi podstawą do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, podejmowaniu działań zmierzających do objęcia leczenia i rehabilitacją osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz wyjednywanie pomocy tym osobom.

4. Opiniuje wnioski (oferty) na dofinansowanie konkretnych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy w oparciu o szczegółowy program.

5. Kompletuje oraz wysyła niezbędną dokumentację do Sądu Rejonowego w Wejherowie o wydanie postanowienia w sprawie uzależnienia. Kieruje również zawiadomienia do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie osoby wskazanej występuje przemoc.

6. Uczestniczy w corocznym opracowywaniu projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wybierz interesujący układ