Administracja strony www

 

  Administrator – Piotr Kropidłowski
fotom
tel.: +48 58/ 380 04 15
e-mail: info@gmina.puck.pl redakcja strony
 e-mail:p.kropidlowski@gmina.puck.pl – Administrator strony www 

Witamy w serwisie Gminy Puck.

Jeśli masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres e-mail: p.kropidlowski@gmina.puck.pl lub telefonicznie 58/ 380 04 15 od 9.00 do 15.00

Zgodę (skan) rodzica lub opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi lub wizerunku dziecka (małoletniego) należy wysłać na adres e-mail: http://info@gmina.puck.pl. Wspomniana zgoda może zostać udzielona według przygotowanego i zamieszczonego na stronie wzoru.Zdjęcia do artykułu wysyłamy na adres email: info@gmina.puck.pl z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęć (chyba, że autor skorzystał prawa do udostępnienia utworu anonimowo), tematu oraz treści jakiej dotyczą. W sytuacji, gdy osoba przesyłająca zdjęcia nie jest ich autorem, powinna dołączyć zgodę (skan) autora zdjęcia na jego publikację na stronie internetowej Gminy Puck oraz na portalu społecznościowym – http://www.facebook.com

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi lub wizerunku

Zgłoszenie materiału do publikacji na stronie internetowej Gminy Puck.

PUBLIKACJA ARTYKUŁU NA STRONIE – wypełnij formularz !

3+4=

Zgodę (scan) Rodzica/Opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi/wizerunku dziecka/osoby niepełnoletniej należy wysłać na adres e-amil: http://info@gmina.puck.pl.

Zdjęcia do artykułu wysyłamy na e-mail –  http://info@gmina.puck.pl z podaniem autora zdjęć i tematu oraz treści jakiej dotyczą.

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi lub wizerunku

Ja niżej podpisana/podpisany* …………………………………………………………….. –
rodzic/opiekun* prawny małoletniego …………………………………………………… syna
………………………………………… i ……………………………….., ucznia ………….
………………………………………………………………………… (klasa ……………….),
niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku wyżej wymienionego
małoletniego na stronie internetowej Gminy Puck (http://www.gmina.puck.pl) oraz na portalu
społecznościowym Facebook (http://www.facebook.com) na podstronie prowadzonej dla
Gminy Puck, w tym na publikację tam jego wypowiedzi – w związku z udziałem wyżej
wymienionego małoletniego w …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
w dniu ……………………………../ w okresie ………………………………………………*

…………………………….., ……………………………
(miejscowość) (data)

……………………………………………………………
(czytelny podpis – co najmniej nazwisko)

(*) – niepotrzebne skreślić.