płatności za odpady i stawki opłat

OPŁATA ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 15-go dnia każdego miesiąca,w którym powstało zobowiązanie.

Opłaty dokonać można:

 1. przelewem na indywidualne rachunki bankowe
 2. gotówką w kasie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 14.00.
 3. gotówką u sołtysów poszczególnych sołectw.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się na podstawie złożonej deklaracji  w wysokości obliczonej przez składającego w deklaracji.

Mieszkańcy nie otrzymują faktur za wywóz odpadów komunalnych.

Informacja o indywidualnych numerach rachunków bankowych pod numerem telefonu

58  673-56-38 lub e-mail: gospodarka.komunalna@gmina.puck.pl

OPŁATA ZA ODPADY za 2018 rok

NA TERENIE GMINY PUCK

W 2018 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puck nie uległy zmianie i wynoszą:

 • 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej – jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
 • 14,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej – jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

ULGA w opłacie za odpady dla rodzin wychowujących więcej niż dwoje dzieci w wieku do 18 roku życia. Ulga przysługuje rodzinom zbierającym odpady w sposób selektywnych.

Zróżnicowana stawka opłaty wynosi:

 • trzecia i czwarta osoba niepełnoletnia w rodzinie – po 4,00 zł miesięcznie,
 • piąta i każda następna osoba niepełnoletnia w rodzinie – po 1,00 zł miesięcznie.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny, zgon, sprzedaż nieruchomości) oraz zmiana sposobu gromadzenia odpadów (selektywny, nieselektywny).

Właściciele nieruchomości, którzy korzystają z ulgi w opłacie za odpady, w przypadku osiągnięcia pełnoletności dziecka, obowiązani są zgłosić ten fakt.

W powyższych sytuacjach złożyć należy nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Informacje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Puck, pokój nr 44 oraz pod numerem telefonu 58 673-56-38.

 

STAWKA   OPŁATY   ZA   ODPADY dla  domków  letniskowych

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 180,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny,
 • 270,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od ilości osób i okresu korzystania z nieruchomości.

Opłatę należy wnieść bez wezwania w terminie do 30 czerwca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie.

TERMIN  PŁATNOŚCI  OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić z góry , w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie, np. za miesiąc maj do 15 dnia maja.

Opłaty dokonać można:

 1. przelewem na indywidualne rachunki bankowe
 2. gotówką w kasie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 14.00.
 3. gotówką u sołtysów poszczególnych sołectw.

INFORMACJE  w  sprawie:

 • salda konta za odpady – pod numerem telefonu 58  673-56-48

lub pod adresem e-mail   oplaty-odpady@gmina.puck.pl

 • odpadów i deklaracji – pod numerem telefonu  58  673-56-38

lub pod adresem e-mail  gospodarka.komunalna@gmina.puck.pl

Telefony czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Puck,  tj. w godzinach  7.30 – 15.30.