podmioty odbierające odpady i opróżniające zbiorniki bezodpływowe

INFORMACJA WNIOSEK NA UDZIELENIE ZEZWOLENIA na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Puck

Zgodnie z art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 1a, art. 8 ust. 1b i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 250 z późn. zm.)

wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub adres przedsiębiorcy,
2. adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4. określenie przedmiotu i obszaru działania,
5. określenie terminu podjęcia działalności i zamierzony czas jej prowadzenia,
6. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca, tzn. sprzęt samochodowy, transportowy i specjalistyczny , kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów i aktualne ich ubezpieczenia,
7. informacje o technologiach stosowanych przy świadczeniu usług,
8. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
9. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Oświadczenie, o którym wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej treści:
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną (oczyszczalnię).

Opłaty:
Do wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 107,00 zł (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 783 z późn. zm. oraz z częścią III poz. 43 załącznika do niniejszej ustawy).

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych należy złożyć w Urzędzie Gminy Puck przy ul. 10 Lutego 29, 84 – 100 Puck.

Informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 58 673-56-38.

wniosek-o-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej

oswiadczenie-do-wniosku-o-wpis-do

wniosek-o-zezwolenie-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych

Wybierz interesujący układ