PROJEKT SYSTEMOWY Z EFS

 


„Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt. „Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” – Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 oraz Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Puck na lata 2008 – 2013. W lipcu br. został podpisany aneks do umowy ramowej na podstawie którego Ośrodek kontynuuje realizację projektu w roku 2009.

Potrzeba realizacji programu zrodziła się z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, korzystającym ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Efekty jakie uzyskaliśmy w roku 2008 zachęciły nas do kontynuacji prac przy realizacji projektu rozszerzając jego zakres. W roku 2009 do projektu zgodnie z wytycznymi włączyliśmy osoby pracujące, będące w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku w projekcie biorą udział również mężczyźni.

W projekcie uczestniczy 50 osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Z 25 osobami praca odbywa się przy pomocy zawartych kontraktów socjalnych, obejmujących współdziałanie osoby objętej projektem z pracownikiem socjalnym, 25 osób jest objętych Programem Aktywności Lokalnej Gminy Puck na lata 2008 – 2013.

Celem ogólnym projektu jest rozwój i upowszechnianie przez Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnej integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych lub pracujących będących w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami naszego Ośrodka.

Cele szczegółowe projektu to:

–        wzrost samooceny i motywacji do zmiany,

–        wzrost umiejętności psychospołecznych,

–        wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych,

–        zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

–        podnoszenie kompetencji zawodowych.

Realizując projekt Beneficjenci Ostateczni korzystają z następujących  instrumentów aktywnej integracji:

1.      Aktywizacja zawodowa:

–      udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego.

2.      Aktywizacja edukacyjna:

–     udział w kursach  zawodowych prowadzonych przez firmy szkoleniowe,

–     udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego i lekarza,

–     korzystanie z konsultacji indywidualnych z prawnikiem z zakresu prawa pracy oraz innych spraw mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

2.      Aktywizacja zdrowotna:

–     wykonanie badań lekarskich związanych z możliwością zatrudnienia,

–     udział w warsztatach prowadzonych przez lekarza z zakresu edukacji zdrowotnej.

3.      Aktywizacja społeczna:

–     udział w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa z następującego zakresu:

<       trening komunikacji,

<       trening autoprezentacji,

<       trening motywacyjny,

<       trening zarządzania czasem,

<       trening poruszania się po rynku pracy,

<       trening asertywności,

<       trening radzenia sobie ze stresem i złością,

–      możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w zakresie uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy (prawnik, psycholog – pełniący dyżury w Punkcie Informacyjno Doradczym).

W ramach aktywnej integracji utworzyliśmy Punkt Informacyjno Doradczy, który mieści się przy ul. Lipowej 3 c w Pucku. Punkt Informacyjno – Doradczy jest dostępny, przyjazny, nie stygmatyzujący, obejmuje organizację i finansowanie poradnictwa i wsparcia.

W punkcie stałe dyżury pełnią psycholog i prawnik, którzy w jego ramach udzielają Beneficjentom konsultacji indywidualnych.

W bieżącym roku zrealizowaliśmy już warsztaty dla dwóch grup Beneficjentów Ostatecznych z psychologiem, doradcą zawodowym i lekarzem. Dwie uczestniczki ukończyły już kursy zawodowe zdobywając nowe kwalifikacje.

ZOBACZ!!!

ULOTKA – strona IULOTKA – strona II


Warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego w lipcu 2009r.=========================================================================

Podejmuje nowe wyzwania - ide do pracy-6

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt.:  „Podejmuję nowe wyzwania- idę do pracy”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Potrzeba realizacji Programu zrodziła się z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, korzystającym ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Projekt ujmuje tematykę kompleksowo i obejmuje następujące działania:

– utworzenie Punktu Informacyjno – Doradczego, w ramach którego uczestnicy Projektu mogą skorzystać z porad i konsultacji psychologa, prawnika i doradcy zawodowego;

– zapewnienie  opieki osobom zależnym od Beneficjentów Ostatecznych (w razie konieczności) podczas ich uczestnictwa w działaniach związanych z realizacją Projektu;

– poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;

– treningi kompetencji i umiejętności społecznych;

– finansowanie kursów zawodowych;

– umożliwienie Beneficjentom Ostatecznym uzupełnienia wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i gimnazjalnym;

– umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych przez Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

Utworzony Punkt Informacyjno – Doradczy jest dostępny, przyjazny i niestygmatyzujący, mieści się przy ul. Lipowej 3 c w Pucku. Zapewnia dostęp do konsultacji z prawnikiem psychologiem i doradcą zawodowym. Beneficjenci Ostateczni mogą w nim też skorzystać z komputera i internetu.

W Projekcie uczestniczy 50 osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Z 25 osobami Projekt jest realizowany przy pomocy zawartych kontraktów socjalnych, a 25 osób jest objętych Programem Aktywności Lokalnej Gminy Puck na lata 2008 – 2013.

Pierwsze działania wynikające z Projektu rozpoczęliśmy w lipcu br. poprzez promocję oraz podpisywanie kontraktów socjalnych.

Uroczysta inauguracja i promocja Projektu odbyła się 4 października, na którą zaprosiliśmy wszystkie osoby uczestniczące w Projektu, Władze Gminy Puck, Dyrekcję PCPR i PUP oraz Radnych i Sołtysów Gminy Puck.

W październiku rozpoczęły się też warsztaty z prawnikiem i doradcą zawodowym oraz z psychologiem i lekarzem, na których omawiane są następujące tematy:

– prawne aspekty aktywnego poszukiwania pracy,

– prawa i obowiązki pracowników na etapie nawiązywania stosunku pracy,

– prawa i obowiązki pracowników po nawiązaniu stosunku pracy, z uwzględnieniem cech osobistych pracowników (płeć, niepełnosprawność), charakteru i szczególnych warunków wykonywania pracy,

– obowiązki pracodawców,

– prawna ochrona pracowników,

– prawna ochrona pracowników przed łamaniem ich praw w czasie trwania stosunku pracy oraz przed nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy,

– wytyczenie ścieżki zawodowej dla każdego Beneficjenta Ostatecznego,

– nauka pisania CV i życiorysu,

– motywowanie do aktywności na rynku pracy,

– rozwój świadomości własnego potencjału,

– przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,

– przełamywanie stereotypów związanych z bezrobociem,

– problematyka samooceny, jej znaczenie w życiu codziennym,

– przełamywanie stereotypów związanych z bezrobociem,

– poznawanie swoich własnych możliwości, zdolności radzenia sobie z codziennymi problemami i trudnościami, w oparciu o indywidualne profile psychologiczne,

– problematyka stresu, jego źródeł, wpływu na zdolność funkcjonowania, sposobów przezwyciężania – radzenia  sobie ze stresem,

– profilaktyka zdrowotna.

Uczestnicy Projektu zostali już skierowani na następujące kursy specjalistyczne:

– opiekunki nad osobami chorymi;

– pomocy kuchennej oraz obsługi kasy fiskalnej;

– sprzedawcy oraz obsługi kasy fiskalnej;

– manicure;

– obsługi księgowej;

– obsługi komputera;

– kroju i szycia.

Jedna uczestniczka rozpoczęła naukę w szkole średniej.

Wszystkie panie uczestniczące w Projekcie w ramach zawartych kontraktów socjalnych przejdą też szkolenie w zakresie wizażu.

Wybierz interesujący układ