Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Z dniem 1 maja 2017 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) dla mieszkańców Gminy Puck mieści się na terenie nowej bazy Puckiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w miejscowości BŁĄDZIKOWO (na trasie Puck – Żelistrzewo).

PSZOK czynny jest w dni robocze:

 • poniedziałek 1000 – 1800
 • wtorek 1000 – 1800
 • środa 1000 – 1500
 • czwartek 1000 – 1800
 • piątek 1000 – 1800
 • sobota 1000 – 1300.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane i dostarczone samodzielnie przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puck.

Do PSZOK w ramach uiszczonej opłaty można przekazać następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny:

 • odpady szklane,

 • odpady z tworzysz sztucznych,

 • papier i tektura,

 • odpady zielone i biodegradowalne,

 • przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje),

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • odpady wielkogabarytowe,

 • zużyte opony, wyłącznie z samochodów osobowych – w ilości 4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe, wyłącznie te, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających zezwoleń – w ilości 400 kg/rok/gospodarstwo domowe.

Podstawą przyjęcia odpadów od mieszkańców Gminy Puck

jest okazanie dokumentu potwierdzającego wnoszenie

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Puck.

Operator Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazuje na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.

Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Puck określa REGULAMIN PSZOK.

Wybierz interesujący układ