Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) dla mieszkańców Gminy Puck znajduje w Pucku przy ulicy Zamkowej 6 (baza PGK Sp. z o.o.). 

Operatorem PSZOK jest Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Pucku, ul. Zamkowa 6.

PSZOK czynny jest :

 • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1800
 • w soboty w godzinach 1000 – 1500.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) dla mieszkańców Gminy Puck znajduje się na terenie bazy Puckiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ulicy Zamkowej 6 w Pucku.

PSZOK czynny jest :

 • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1800
 • w soboty w godzinach 1000 – 1500.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane i dostarczone samodzielnie przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puck.

Do PSZOK w ramach uiszczonej opłaty można przekazać następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny:

 • odpady szklane,
 • odpady z tworzysz sztucznych,
 • papier i tektura,
 • odpady zielone i biodegradowalne,
 • przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony, wyłącznie z samochodów osobowych – w ilości 4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, wyłącznie te, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających zezwoleń – w ilości 240 l/rok/gospodarstwo domowe.

Podstawą przyjęcia odpadów od mieszkańców Gminy Puck  jest okazanie dokumentu potwierdzającego wnoszenie  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Puck.

Operator Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia  odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazuje na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.

Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Puck określa  REGULAMIN   PSZOK.