Wójt Gminy

  Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk
Tadeusz Puszkarczuk 5 pokój nr 12  piętro I
tel.: +48 58/ 673 20 96
 
e-mail: ugpuck@onet.pl
e-biblioteka dokumentów

 

 

ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY PUCK

Do zadań i kompetencji Wójta w szczególności należy:

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu pracy
2. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy
3. Reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy
4. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej
5. Udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji
6. Mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad
7. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

– Zastępcy Wójta
– Sekretarza Gminy
– Skarbnika Gminy

8. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór na działalnością następujących komórek organizacyjnych:

– Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich
– Referat Finansowo – Budżetowy
– Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
– Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pucku
– Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Przeciwpożarowej w Pucku
– stanowisko ds. alkoholowych
– stanowisko ds. obrony cywilnej
– stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.

9. Wójt jest Terenowym Szefem Obrony Cywilnej.

Wybierz interesujący układ