ZARZĄDZENIE NR 33/19 WÓJTA GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2019r

ZARZĄDZENIE NR 33/19 WÓJTA GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 13 i art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr LIX/ 146/18 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzam, co następuje:

  1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Puck na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  2. Wyniki konkursu ofert stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2019 rok.