Zespół ds. asysty rodzinnej

 Zespół do spraw asysty rodzinnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Mottem działania Zespołu do spraw asysty rodzinnej jest preambuła do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która brzmi:

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności;

dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci;

w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Do zadań Zespołu d.s. asysty rodzinnej należy w szczególności:

 1. diagnozowanie i analizowanie sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów i deficytów;
 2. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji;
 3. prowadzenie działań wspierających na rzecz rodzin biologicznych, których dzieci znajdują się poza rodziną;
 4. prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodzin w celu rozwijania ich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
 5. Pw uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o przyznanie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych;
 6. organizowanie dla rodzin grup wsparcia /grup samopomocowych mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie ich izolacji;
 7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 8. organizowanie dla rodzin potrzebujących opieki psychologicznej, konsultacji indywidualnych, porad psychologicznych i prawnych;
 9. zgłaszanie propozycji zmian do aktualnego 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny oraz współtworzenie kolejnych 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
 10. współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 11. współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych;

Zespół do spraw asysty rodzinnej ma charakter otwarty. W skład Zespołu wchodzą:

 • starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator jako koordynator Zespołu;
 • pracownicy socjalni wykonujący środowiskową pracę socjalną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (wg rejonu w którym zamieszkuje klient którego dotyczy postępowanie);
 • asystenci rodziny.

W uzasadnionych przypadkach na posiedzenia Zespołu są zapraszani przedstawiciele instytucji nie będący członkami Zespołu lub osoby, które mogą mieć wpływ na diagnozę problemu lub organizację i realizację planu pomocy. Mogą to być m.in.

 • pedagog szkolny,
 • psycholog,
 • kurator,
 • policjant,
 • członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • przedstawiciel służby zdrowia.

Spotkania członków Zespołu do spraw asysty rodzinnej organizowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Wybierz interesujący układ