Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć Druk do pobrania
 2. Do wniosku należy dołączyć:

– umowę spółki cywilnej, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez taką spółkę,

– pełnomocnictwo notarialne  w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

Wymagania:

 • wniosek należy złożyć kompletny przed planowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck  Harmonogram posiedzeń GKRPA w Gminie Puck
 • wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  

Opłaty:

 • Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa pobiera się w wysokości 525,00 zł./ilość dni w roku x  ilość dni do końca roku kalendarzowego.
 • Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w  wysokości 525,00 zł./ilość dni w roku x ilość dni do końca roku kalendarzowego.
 • Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu pobiera się w wysokości 2.100,00 zł./ilość dni w roku x ilość dni do końca roku kalendarzowego.

Opłata wynikająca z kontynuacji zezwoleń uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych przez przedsiębiorcę w roku poprzednim.

Opłata skarbowa:  Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.

Ulgi: Nie stosuje się.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Puck – I piętro; ul. 10 Lutego 29, 84-100  Puck

Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni

Komórka odpowiedzialna: Samodzielne stanowisko – inspektor ds. alkoholowych, pokój nr 42 (II piętro) Urzędu Gminy Puck, tel. (58) 673 56 53

Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Dodatkowe informacje:

 1. Z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych może się ubiegać przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji przyjęć
 2. Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć wydawane są na okres do dwóch lat. 
 3.  Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione jest od opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Gminie Puck, dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Puck.
 4. Gminna Komisja RPA spotyka się dwa razy w miesiącu.
 5. Opinia wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 6. Po uprawomocnieniu się postanowienia (7dni) oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na napoje alkoholowe wydawane jest zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. Do końca stycznia każdego roku, przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do złożenia  oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wniesienia opłaty na rok bieżący. – Druk oświadczenia do pobrania.
 8. Zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty.

Wybierz interesujący układ