Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

  Wymagane dokumenty :

  1. Wniosek o zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
    Druk do pobrania
  2. Do wniosku należy dołączyć:

– Dokument potwierdzający zgłoszenie zmiany

Wymagania:

  • wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  

Opłaty:

  • Opłata skarbowa w kwocie 10 zł. płacona w kasie Urzędu Gminy Puck.

Ulgi: Nie stosuje się.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Puck – I piętro; ul. 10 Lutego 29, 84-100  Puck

Wybierz interesujący układ