Dla właścicieli domków letniskowych,

Informacja dla właścicieli DOMKÓW LETNISKOWYCH

Rok 2018

Zgodnie z art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289 z późn. zm.) obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przejęła gmina.

Oznacza to, że właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do złożenia deklaracji DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

STAWKA OPŁATY ZA ROK 2018

Rada Gminy Puck uchwałą nr XLIX/26/18 z dnia 1 marca 2018 roku ustaliła nowe roczne ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 200,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny,

  • 352,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Deklaracje dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Puck, pokój nr 44 oraz na stronie internetowej Gminy Puck pod adresem www.gmina.puck.pl w zakładce woda/kanaliza/odpady (zielony pasek na środku strony) w formatce domki letniskowe – wywóz odpadów.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od ilości osób i okresu korzystania z nieruchomości.

Opłatę należy wnieść bez wezwania w terminie do 30 czerwca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie.

Wpłat dokonać należy na indywidualny numer rachunku bankowego, który nadawany jest przy składaniu deklaracji lub w kasie Urzędu Gminy Puck w godzinach 900 – 1400.

INFORMACJE:

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 44 lub pod numerem telefonu 58 673 5638.

 

 

Wybierz interesujący układ