Dodatek Energetyczny

   Dodatek Energetyczny
fotom

pokój nr 42  piętro II

tel:  +48 58/ 673 56 53
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 653
e-mail: 
e-biblioteka dokumentów


DODATEK ENERGETYCZNY

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Niezbędnym dokumentem, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
 • kopia  umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 • oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku energetycznego

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Puck, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c  Prawo energetyczne).
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.
 • Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej, wynosi:

–     900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
–     1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
–     1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób;

 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł. miesięcznie;
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł. miesięcznie;
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł. miesięcznie.
 • Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2014 r.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
 1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 2. w kasie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wraz z drukiem oświadczenia wnioskodawcy, można uzyskać w  Urzędzie Gminy Puck, w pok. 42, w następujących dniach:

 • środa – od 7:30 do 15:30
 • czwartek –  od 7:30 do 15:30
 • piątek –  od 7:30 do 15:00

Informacje udzielane są również drogą telefoniczną, pod numerem telefonu (58) 673 56 53.

Pobierz:  WNIOSEK do Wójta Gminy Puck o przyznanie dodatku energetycznego

Wybierz interesujący układ