Dodatki mieszkaniowe

  Dodatki mieszkaniowe
fotom

pokój nr 42  piętro II

tel.: +48 58/ 673 56 53
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 653
e-mail: 
e-biblioteka dokumentów


DODATEK MIESZKANIOWY

WYMAGANE DOKUMENTY

Niezbędnym dokumentem, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosków, wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową:
  • emeryci lub renciści – aktualna decyzja ZUS lub zaświadczenie z ZUS lub odcinki emerytury
   lub renty za 3 miesiące;
  • osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach (oryginał) z miejsca pracy, umów zleceń lub o dzieło z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – dokument potwierdzający osiągane przychody
   z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o odprowadzonej składce zdrowotnej
  • osoby prowadzące gospodarstwo rolne – zaświadczenie o powierzchni gruntów z wyliczeniem dochodów
   z hektara przeliczeniowego
  • osoby bezrobotne z prawem do zasiłku – zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż;
  • osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację (w sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana – własnoręczne oświadczenie z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, osiągnęła dochód z prac dorywczych bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób)
  • osoby rozwiedzione, żyjące w separacji lub takie, które podały współmałżonka o wypłatę świadczeń alimentacyjnych – wyrok sądu dot. rozwodu lub separacji lub jego odpis (oryginał), wyrok sądu dot. zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub jego odpis (oryginał), odcinki potwierdzających otrzymanie alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku;
  • osoby otrzymujące pomoc finansową z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku – zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń;

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał + ksero) – np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, umowa użyczenia, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu, itp.;
 • rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania i rozliczenie zużycia wody i ścieków oraz śmieci za ostatni okres rozliczeniowy,
 • jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku ostatni rachunek za energię elektryczną;
 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydane po 23.11.2004 r.; do orzeczeń wydanych przed tą datą a nadal obowiązujących należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym zapisem;
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (Wydział Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym);

OPŁATY

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Puck, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

– osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu;

– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych, osobom  mieszkającym w lokalach mieszkaniowych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny;

– osobom spełniającym kryterium dochodowe;
– osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniającym kryterium metrażowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowych świadczeń pieniężnych, pomocy w zakresie dożywiania, dodatku mieszkaniowego.

KRYTERIUM METRAŻOWE

Normatywna powierzchnia lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

– 35 m2 – dla 1 osoby
– 40 m2 – dla 2 osób
– 45 m2 – dla 3 osób
– 55 m2 – dla 4 osób
– 65 m2 – dla 5 osób
– 70 m2 – dla 6 osób

W razie zamieszkiwania większej liczby osób, dla każdej kolejnej zwiększa sie powierzchnię o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać do 20 każdego miesiąca, a kolejny wniosek na początku ostatniego miesiąca trwania aktualnej decyzji.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 3 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie powyższych zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawidłowych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, to osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Dokumenty do pobrania  e-biblioteka

Wybierz interesujący układ