Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pucku

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W PUCKU

Misją Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku jest interweniowanie, zapobieganie, skuteczne, szybkie i profesjonalne pomaganie, dziecku i rodzinie w sytuacji krzywdzenia.

 

Do głównych celów i zadań Zespołu należą przede wszystkim:

 • Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów związanych  z występowaniem zjawiska przemocy.
 • Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie.
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym w sytuacji wystąpienia przemocy.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku wchodzą przedstawiciele instytucji, które podpisały porozumienia o współpracy. Należą do nich:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck,
 • Komenda Powiatowa Policji  w Pucku,
 • Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck,
 • Prokuratura Rejonowa w Pucku,
 • Sąd Rejonowy w Wejherowie,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sanitas” w Puck,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIK-MED w Pucku.

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE
dla mieszkańców Gminy Puck

Wybierz interesujący układ