Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne polegają na inicjowaniu przez  mieszkańców oraz podmioty działające na terenie Gminy inwestycji w dziedzinach należących do zadań własnych Gminy oraz ich realizacji na zasadzie współfinansowania przez wnioskodawców i Gminę.

Celem Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych jest podniesienie standardu życia osób zamieszkujących obszar objęty inicjatywą.

Z lokalną inicjatywą mogą występować:

  • osoby prawne,
  • organizacje społeczne,
  • podmioty gospodarcze
  • związki w/w podmiotów lub osób fizycznych jako społeczne komitety budowy zwane dalej „inicjatorem”

W trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych mogą być realizowane inwestycje w następujących dziedzinach i zakresie:

a. budowa obiektów, urządzeń i sieci wodociągowych,

b. budowa obiektów, urządzeń i sieci kanalizacyjnych,

c. budowa obiektów, urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń i rowów melioracyjnych, obiektów małej retencji,

d. budowa i remonty dróg,  placów i parkingów ogólnodostępnych,

e. budowa oświetlenia,

f. budowa i zagospodarowanie obiektów i urządzeń kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych ( np. place zabaw, boiska sportowe),

g. remonty obiektów szkół i świetlic,

Współuczestnictwo w realizacji Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej, zwanej dalej wkładem może polegać na:

  • przekazaniu środków finansowych,
  • przekazaniu nieruchomości,
  • przekazaniu materiałów budowlanych,
  • zaangażowaniu sprzętu,

Obiekty, urządzenia i sieci realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych stają się własnością Gminy lub w uzasadnionych przypadkach zostaną przekazane do eksploatacji właściwej jednostce.

Wysokość udziału Gminy i Inicjatora w zadaniach realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach  pomiędzy tymi podmiotami.

Zasady i tryb postępowania w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 

Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2

Wybierz interesujący układ