Administracja strony www

 Media -Piotr Kropidłowski
tel.: +48 58/ 380 04 15
e-mail: info@gmina.puck.pl redakcja strony
 e-mail:p.kropidlowski@gmina.puck.pl  

Witamy w serwisie Gminy Puck !

Kontakt z Administratorem

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie dotyczące strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: e-mail: p.kropidlowski@gmina.puck.pl  lub telefonicznie: 58/ 380 04 01

 

Zgodę (skan) rodzica lub opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi lub wizerunku dziecka (małoletniego) należy wysłać na adres e-mail: nfo@gmina.puck.pl. Wspomniana zgoda może zostać udzielona według przygotowanego i zamieszczonego na stronie wzoru.Zdjęcia do artykułu wysyłamy na adres email: info@gmina.puck.pl z podaniem imienia i nazwiska autora zdjęć (chyba, że autor skorzystał prawa do udostępnienia utworu anonimowo), tematu oraz treści jakiej dotyczą. W sytuacji, gdy osoba przesyłająca zdjęcia nie jest ich autorem, powinna dołączyć zgodę (skan) autora zdjęcia na jego publikację na stronie internetowej Gminy Puck oraz na portalu społecznościowym ?www.facebook.com

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi lub wizerunku

Zgłoszenie materiału do publikacji na stronie internetowej Gminy Puck.

 

Zgodę (scan) Rodzica/Opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi/wizerunku dziecka/osoby niepełnoletniej należy wysłać na adres e-amil: info@gmina.puck.pl.

Zdjęcia do artykułu wysyłamy na e-mail –  info@gmina.puck.pl z podaniem autora zdjęć i tematu oraz treści jakiej dotyczą.

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na publikację wypowiedzi lub wizerunku

Ja niżej podpisana/podpisany* …………………………………………………………….. ?
rodzic/opiekun* prawny małoletniego …………………………………………………… syna
………………………………………… i ……………………………….., ucznia ………….
………………………………………………………………………… (klasa ……………….),
niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku wyżej wymienionego
małoletniego na stronie internetowej Gminy Puck (https://www.gmina.puck.pl) oraz na portalu
społecznościowym Facebook (http://www.facebook.com) na podstronie prowadzonej dla
Gminy Puck, w tym na publikację tam jego wypowiedzi ? w związku z udziałem wyżej
wymienionego małoletniego w …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
w dniu ……………………………../ w okresie ………………………………………………*

…………………………….., ……………………………
(miejscowość) (data)

……………………………………………………………
(czytelny podpis ? co najmniej nazwisko)

(*) ? niepotrzebne skreślić.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content