Odział Ratunkowe

 Kierownik Oddziału: lek. med. Artur Selewski – specjalista medycyny ratunkowej; e-mail as.opd@szpitalpuck.pl

Oddział Pomocy Doraźnej dysponuje:

  • Zespołem Wyjazdowy Reanimacyjny „S” (adres stacjonowania: 84-100 Puck, ul. 1 Maja 13);
  • Zespołem Wyjazdowym Wypadkowym „P” (adres stacjonowania: 84-100 Puck, ul. 1 Maja 13);
  • Zespołem Wyjazdowym Wypadkowym „P” (adres stacjonowania: 84-110 Krokowa, ul. Wejherowska 10);
  • Zespołem Wyjazdowym Wypadkowym „P” – tylko w okresie sezonu letniego (adres stacjonowania: 84-120 Władysławowo, ul. Władysława IV 326/2.

 

Zespoły ratownictwa medycznego Oddziału Pomocy Doraźnej udzielają świadczeń w związku z: wypadkiem, nagłym zagrożeniem życia i zdrowia, urazem, porodem.

Pacjent powinien najpierw skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego lub lekarza przyjmującego w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w dni powszednie od godziny 8:00 do 18:00)  lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy).

Wejerowo

Kontakt:

 

Oddział Ratunkowy: tel. 58 57-27-489
fax 58 57-27-779
Centrala Szpitala 58 572-72-00
Centrum Powiadamiania
Ratunkowego (CPR)
999, 112
58 677-61-02
58 677-61-03
58 677- 61-04

 

Ordynator: lek.  Witold Hladny

Zastępca Ordynatora: lek. Karol Bladowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Danuta Pielowska

Zastępca Pięlegniarki Oddziałowej: mgr Danuta Białk

Sekretarka Oddziału: Urszula Maszota

Zespół lekarzy:

 lek. Krzysztof Gawrych  lek. Janusz Toczek
 lek. Damian Czatrowski lek. Artur Cesarz
lek. Katarzyna Rosenau-Szarzyńska  lek. Iwona Kur

 

 

 

Rezydenci:

lek. Anna Potrykus

lek. Marcin Turski

 


Zadania:

1. SOR jest komórką organizacyjną Szpitala działająca w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U. 2006.191.1410 z późn. zm.) oraz wydane w oparciu o powyższe przepisy wykonawcze.
2. W strukturze SOR działają:
a) Oddział Ratunkowy,
b) zespoły ratownictwa medycznego, c) szpitalny zespół transportowy, d) dyspozytornia.
3. SOR udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
4. SOR pełni jednocześnie funkcję Izb Przyjęć Szpitala, w szczególności w odniesieniu do pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem do określonego oddziału Szpitala; weryfikacji konieczności hospitalizacji w oddziale wskazanym na skierowaniu dokonuje lekarz w/w oddziału, dokumentując wyniki badań – fizykalnego oraz zleconych badań diagnostycznych w Historii choroby SOR. W sytuacji , gdy w opinii lekarza, z uwagi na stwierdzony problem zdrowotny, pacjent wymaga hospitalizacji w oddziale innym niż wskazany na skierowaniu, niezbędnym jest uzyskanie konsultacji lekarza oddziału, w którym ewentualnie wskazana byłaby hospitalizacja, z wpisem do Historii Choroby SOR.
5. SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w oparciu o wstępną segregację pacjentów i określenie priorytetu pacjentów trafiających do SOR przeprowadzoną przez Pielęgniarkę Koordynującą SOR.
6. Organizacja udzielania świadczeń w zakresie pomocy doraźnej:
1) SOR – „Główny” :
a) obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – dokonywana jest wstępna ocena osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i bezkolizyjny ich transport do innych obszarów SOR; nadawanie priorytetów oraz zakładanie Historii choroby SOR.
b) obszar resuscytacyjno – zabiegowy – ze stanowiskami resuscytacyjnymi zapewniającymi monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, okołourazowej oraz wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów.
c) obszar wstępnej intensywnej terapii – w którym prowadzone jest monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, pełen zakres wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, resuscytacji płynowej, leczenie bólu, wstępne leczenie zatruć, chirurgiczne opracowywanie ran i drobnych urazów oraz udzielanie świadczeń osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
d) obszar terapii natychmiastowej – z salą zabiegową umożliwiająca wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz salą opatrunków gipsowych.
e) obszar obserwacji,
f) obszar konsultacyjny.
2) SOR-y „satelitarne” :
a) pediatryczny
b) okulistyczny
c) otolaryngologiczny
d) położniczo – ginekologiczny.
7. Priorytety przyjęć pacjentów :
1) priorytet CZERWONY – natychmiastowa interwencja lekarza w odniesieniu do pacjenta wymagającego podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 1 minuta.
2) priorytet ŻÓŁTY – dotyczy pacjentów będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia, ale wymagających podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 45 minut.
3) priorytet ZIELONY – dotyczy pacjentów w odniesieniu do których czas oczekiwania na realizację świadczenia do 3 godzin nie stanowi zagrożenia dla ich życia i zdrowia.
8. Każdemu pacjentowi kierowanemu lub zgłaszającemu się do SOR zakładana jest Historia choroby SOR / Ks. Gł. Nr 99 / ; kopię Historii choroby SOR otrzymuje pacjent nie przyjęty do hospitalizacji w innych oddziałach Szpitala.
9. W odniesieniu do pacjenta wymagającego dalszego leczenia w innym odziale Szpital Historia choroby SOR stanowi integralną część Historii choroby leczenia szpitalnego / Ks. Gł. Nr 9 /.
10. Pacjent wymagający podjęcia leczenia w innej placówce otrzymuje wypis z SOR ( kopia Historii choroby SOR) oraz skierowanie do odpowiedniej placówki; w przypadku wymagającym natychmiastowego podjęcia leczenia – po telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia dokonanym przez lekarza SOR / IP wraz ze zleceniem na odpowiedni transport sanitarny w sytuacji wymagającej transportu sanitarnego, zgodnie z warunkami określonymi w § 115.
11. W przypadku zgonu pacjenta w SOR – postępowanie jak w przypadku zgonu pacjenta w innym oddziale Szpitala – zgodnie z zapisami § 114 ust.20 i 21.
12. Prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej.
13. Organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu.
14. Zapewnienie pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.

 


Wybierz interesujący układ