podmioty odbierające odpady i opróżniające zbiorniki bezodpływowe

 

WNIOSEK   NA   UDZIELENIE   ZEZWOLENIA na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Puck

Zgodnie z art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 1a, art. 8 ust. 1b i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 250 z późn. zm.)

wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub adres przedsiębiorcy,
  2. adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. określenie przedmiotu i obszaru działania,
  5. określenie terminu podjęcia działalności i zamierzony czas jej prowadzenia,
  6. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca, tzn. sprzęt samochodowy, transportowy i specjalistyczny , kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów i aktualne ich ubezpieczenia,
  7. informacje o technologiach stosowanych przy świadczeniu usług,
  8. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  9. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Oświadczenie, o którym wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej treści:

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną (oczyszczalnię).

Opłaty:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 107,00 zł (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 783 z późn. zm.  oraz z częścią III poz. 43 załącznika do niniejszej ustawy).

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych należy złożyć w Urzędzie Gminy Puck przy ul. 10 Lutego 29,  84 – 100 Puck.

Informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 58  673-56-38.

 

wniosek-o-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej

wniosek-o-zezwolenie-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych

oswiadczenie-do-wniosku-o-wpis-do-rdr

 

WYKAZ PODMIOTÓW
ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY PUCK
WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
       
Lp. Nazwa przedsiębiorcy NIP Telefon
       
1. Usługi Transportowe i Autokarowe 587-136-59-54 606-208-662
  Szymon Stolarski    
  Strzelno, ul. Kaszubska 66    
  84 – 103 Łebcz    
       
       
2. JAGA Firma Handlowo – Usługowa 587-125-30-37 605-741-942
  Jadwiga Grubba    
  ul. Unruga 24    
  84 – 120 Władysławowo    
       
       
3. Usługi Transportowe 587-124-17-90 606-151-375
  Robert Lewicki    
  ul. Trzy Gracki 8    
  84 – 107 Starzyno    
       
       
4. Zakład Wodno – Kanalizacyjny 587-101-06-88 58 673-71-54
  Marian Marszall    
  ul. Ogrodowa 1    
  84 – 110 Krokowa    
       
       
5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe 587-000-32-49 58 673-86-13
  SKOJAN Janusz Skoczek    
  Żelistrzewo, ul. Kasztanowa 23    
  84 – 100 Puck    
       
       
6. REMONDIS Sp. z o.o. 728-01-32-515 58 782-28-70
  ul. Hutnicza 42    
  81 – 061 Gdynia    
  z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 16    
       
       
7. ELWOZ Sp. z o.o. 589-105-07-74 58 684-71-24
  ul. Słupska 2   58 681-93-97
  83 – 340 Sierakowice    
       
       
       
8. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – 586-010-29-26 58 660-96-22
  Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o.    
  ul. Sportowa 8    
  81 – 300 Gdynia    
       
       
9. Pucka Gospodarka Komunalna 587-02-00-062 58 673-04-00
  Spółka z o.o.    
  ul. Zamkowa 6    
  84 – 100 Puck    
       
       
10. Firma „GRACKI” 587-100-17-03 660-410-944
  Wojciech Lewicki    
  ul. Trzy Gracki 8    
  84 – 107 Starzyno    
       
       
11. Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe 592-000-24-25 58 562-37-19
  „PESTAR” Eugeniusz Piechowski   58 560-19-09
  ul. Iwaszkiewicza 15    
  83 – 200 Starogard Gdański    
       
       
12. Zakład Usług Komunalnych 588-18-28-829 58 672-13-34
  ul. Obrońców Helu 1   58 738-91-05
  84 – 200 Wejherowo    
       
       
       
13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe 586-005-20-16 58 671-52-25
  „METALPOL”    
  Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Spółka Jawna    
  ul. Tatrzańska 11    
  84 – 230 Rumia    
       
       
14. Przedsiębio0rstwo Usług Komunalnych 587-020-13-28 58 675-21-27
  „KOMEX” Spóka z o.o.    
  ul. Ogrodowa 58    
  84 – 140 Jastrania    
       
       
15. „SITA PÓŁNOC” Spółka z o.o. 591-100-38-33 58 309-00-31
  ul. Trakt Św. Wojciecha 43 / 45    
  80 – 044 Gdańsk    
       
       
       
16. Wywóz Nieczystości Płynych i Stałych 958-000-88-03 58 671-44-81
  Andrzej Golla   609-238-764
  ul. Bądkowskiego 57A    
  84 – 230 Rumia    
       
       
17. GREEN SERVICE 585-106-17-83 510-707-793
  Jolanta Skura   504-447-845
  ul. Kopernika 5   789-353-541
  81 – 846 Sopot    
       
       
18. ABRUKO Sp. z o.o. 587-020-16-47 58 674-11-41
  ul. Gdańska 78    
  84 – 120 Władysławowo    
       
       
19. „SANITECH” s.c. Usługi Komunalne 587-14-58-035 58 774-47-95
  ul. Rzemieślnicza 5   602-538-395
  84 – 120 Władysławowo    
     

 

WYKAZ PODMIOTÓW
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
NA TERENIE GMINY PUCK
         
Lp. Nazwa przedsiębiorcy NIP Telefon Data ważności zezwolenia
         
1. Usługi Asenizacyjne 587-111-03-55 609-238-942 06.07.2026
  Witold Kunc      
  Werblinia, ul. Kwiatowa 10      
  84 – 107 Starzyno      
         
         
2. TOI TOI Polska Sp. Z o.o. 118-00-42-784 22 614-59-79 24.02.2026
  ul. Płochocińska 29      
  03 – 044 Warszawa      
         
         
3. Usługi Asenizacyjne 588-104-76-87 58 678-34-43 19.12.2023
  Brygida Bartczak      
  ul. Gniewowska 19      
  84 – 240 Reda      
         
         
4. Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych 587-114-13-38 602-450-480 25.05.2024
  Rafał Stolarski      
  Mieroszyno, ul. Krótka 3      
  84 – 103 Łebcz      
         
         
5. Usługi Transportowe 587-125-75-84 601-634-272 18.05.2024
  Wywóz Nieczystości Płynnych      
  Sławomir Czaja      
  ul. Podleśna 26      
  84 – 240 Reda      
         
         
6. Wywóz Nieczystości Płynnych 587-115-39-27 601-650-863 23.09.2023
  Wiesław Kuchnowski      
  ul. Pucka 21      
  84 – 103 Łebcz      
         
         
7. Ślusarstwo 587-131-76-13 58 782-18-85 08.11.2023
  Spawanie Konstrukcji Stalowych i Aluminiowych   604-709-210  
  Wywóz Nieczystości      
  Janusz Wiśniewski      
  Mrzezino, ul. Św. Józefa 2      
  84 – 123 Połchowo      
         
         
8. CLEANER 578-00-19-436 552-340-340 30.09.2024
  Zakład Sprzątania Sp. Jawna      
  Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz      
  ul. Mazurska 10      
  82 – 300 Elbląg      
         
         
9. WC SERWIS Sp. z o.o. 648-27-30-408 32 278-45-31 09.09.2026
  Spółka Komandytowa      
  ul. Szybowa 2      
  41 – 808 Zabrze      
       

 

Wybierz interesujący układ