Search
Close this search box.

Rekrutacje na rok szkolny 2014/2015

W ustawie określono kryteria rekrutacji i ich hierarchię. Kryteria rekrutacji opierają się na wyróżnieniu  III grup kandydatów o szczególnym statusie.Pierwsza grupa (I grupa) – kryteria dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną lub zdrowotną. Kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia określa ustawa.Do I grupy kryteriów zaliczamy:

w przypadku dzieci i młodzieży:
?    wielodzietność rodziny kandydata
?    niepełnosprawność kandydata
?    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
?    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
?    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
?    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
?    objęcie kandydata pieczą zastępczą

w przypadku osób pełnoletnich:
?    wielodzietność rodziny kandydata
?    niepełnosprawność kandydata
?    niepełnosprawność dziecka kandydata
?    niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
?    samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Wszystkie kryteria z tej grupy mają jednakową wartość muszą być stosowane łącznie.

Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się (art. 20t ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty):
a)    oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,
b)    orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
c)    prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d)    dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Druga grupa (II grupa) – kryteria uwzględniające jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą/musi pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz uwzględniać lokalne potrzeby społeczne.

Możliwość wprowadzenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie kandydata – zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ustawie.

Organ prowadzący przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia określa organ prowadzący.

Trzecia grupa (III grupa) – kryteria uwzględniające indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, brane pod uwagę w rekrutacji do szkół i placówek wymagających specjalnych predyspozycji (np. szkoły artystyczne, szkoły i oddziały dwujęzyczne, szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego, placówki oświatowo-wychowawcze, poszczególne typy szkół ponadgimnazjalnych). Kryteria określa ustawa.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
NA ROK SZKOLNY 2014/2015 (wg przepisów przejściowych)

Ponieważ ustawa weszła w życie w styczniu 2014 roku, a wielu uczniów podjęło już decyzję co do dalszej  ścieżki kształcenia, nowe rozwiązania wprowadza się sukcesywnie, mające na względzie sytuację uczniów oraz potrzebę podjęcia przez organy prowadzące odpowiednich działań organizacyjno-technicznych.

REGULACJE WSPÓLNE w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
publicznych szkół i placówek na rok szkolny 2014/2015:

W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się przepisy ustawy dotyczące:
1)    wniosku o przyjęcie;
2)    sposobu potwierdzania okoliczności zawartych w składanych oświadczeniach;
3)    zasad powoływania komisji rekrutacyjnej oraz jej zadań;
4)    etapów i sposobu podawania do publicznej wiadomości list kandydatów;
5)    etapów postępowania odwoławczego;
6)    przechowywania dokumentacji.

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Wniosek o przyjęcie:

Może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli lub szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech podmiotów. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli lub szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Organ prowadzący może określić wzór wniosku.

Wniosek:

1)    składany jest do właściwego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub ośrodka,
2)    wniosek zawiera dane osobowe kandydata oraz rodzica kandydata, określone w ustawie,
3)    do wniosku dołącza się – w zależności od szkoły lub placówki – określone
w ustawie kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata innych kryteriów określonych przez organ prowadzący,
 • odpowiednio świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zwarcia w nim klauzuli następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.?. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Sposób potwierdzania okoliczności zawartych w składanych oświadczeniach:
1)    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać potwierdzenia od rodzica kandydata lub od kandydata pełnoletniego okoliczności zawartych w oświadczeniu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub
2)    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
3)    Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z informacji:

 • które zna z urzędu, lub
 • może zwrócić się do instytucji publicznych o udzielenie tych informacji jeżeli te instytucje posiadają potrzebne informacje;

4)    W przypadku oświadczenia o samotnym wychowaniu dziecka może być ono zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);
5)    Na żądanie  wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji (jeżeli poosiadają takie informacje) co do okoliczności zwartych w oświadczeniach.

Komisja rekrutacyjna:
1)    przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor,
2)    do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych  oraz przeprowadzenie i ustalenie prób sprawności fizycznej,
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który nie posiada świadectwa ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej a ubiega się o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Procedura rekrutacji:
1.    Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
2.    Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata zakwalifikowanego, jeżeli kandydat ten w określonym terminie złożył wymagane dokumenty.
3.    Po terminie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
4.    Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
5.    Listy powinny być umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola, szkoły, placówki, ośrodka.

Procedura odwoławcza:
1.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2.    W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.    W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4.    W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.
5.    Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego:
Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń odpowiednio korzysta z wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do szkoły lub placówki.

Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


Regulacje szczegółowe w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA /publiczne inne formy wychowania przedszkolnego/oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych

Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tych placówkach, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria ? w postępowaniu rekrutacyjnym decydują:
1.    kryteria I grupy;
2.    kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, które  może określić wójt (burmistrz, prezent miasta);
3.    kryteria II grupy ? określa dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu
z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

Istnieje możliwość określenia nie więcej niż 6 kryteriów ? w przypadku kryteriów, o których mowa w pkt 2 i 3. Liczbę punktów za te kryteria określa dyrektor
w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezentem miasta).

Terminy:
1.    postępowania rekrutacyjnego;
2.    składania dokumentów;
3.    postępowania uzupełniającego
– określa dyrektor w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezentem miasta).

Nieprzyjęcie dziecka 5-letniego
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze danej gminy, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko 5-letnie), nie zostanie przyjęte do danego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, dyrektor tego przedszkola/osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego  informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu kandydata. Wójt (burmistrz, prezent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego. Czas pracy wskazanej placówki  powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy – mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przewidzianego dla kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, nadal dysponuje ona wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach ustalonych dla kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Stosuje się to także do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE I PUBLICZNE GIMNAZJA

Kandydaci zamieszkali odpowiednio w odwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum:
1.    nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu;
2.    są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia, które zawiera dane kandydatów i rodziców kandydatów, określone w art. 20u ustawy o systemie oświaty.

Kandydaci zamieszkali odpowiednio poza odwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum:
1. podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu,
2. mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (czyli przyjęła wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych odpowiednio w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum).

Kryteria – w postępowaniu rekrutacyjnym decydują kryteria zawarte w statucie danej szkoły. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania na punkty.

Terminy:
1.    postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów – w przypadku publicznej szkoły podstawowej – określa statut szkoły;
2.    postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów – w przypadku publicznego gimnazjum – określa właściwy kurator oświaty;
3.    postępowania uzupełniającego – w przypadku gimnazjum wyznacza dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów jest ukończenie szkoły podstawowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum dwujęzycznego może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

PUBLICZNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Warunki – przyjmuje się kandydatów, którzy:
1.    ukończyli gimnazjum;
2.    w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ?posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Kryteria – w postępowaniu rekrutacyjnym decydują kryteria III grupy ustalone przez dyrektora szkoły uwzględniające:
1.    oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2.    osiągnięcia ucznia:
a)    ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b)    szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
3.    liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2;
4.    liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, (o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
5.    liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących.

W przypadku równorzędnych wyników:
1.    uzyskanych przez kandydatów przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
2.    w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria I grupy.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych nie uwzględnia się wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.  W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych, na który zgodę, po zaopiniowaniu przez właściwego kuratora oświaty, wydaje Minister Edukacji Narodowej.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Terminy:
1.    postępowania rekrutacyjnego;
2.    składania dokumentów
– określa właściwy kurator oświaty.

PUBLICZNE SZKOŁY SPORTOWE /oddziały sportowe/szkoły mistrzostwa sportowego

W postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się kandydatów na warunkach i zasadach określonych odpowiednio dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej uzupełnionych o  następujące dodatkowe warunki:
1)    bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
2)    zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez komisję rekrutacyjną, lub trenera albo instruktora, w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą;
3)    przedstawienie pisemnej zgody rodziców.
Przy przyjmowaniu kandydatów uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe oraz treść orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w pkt 1.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli spełnili dodatkowe warunki, określone w pkt 1-3.

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Warunki – przyjmuje się kandydatów, którzy:
1.    ukończyli klasę piątą szkoły podstawowej ? w przypadku ubiegania się
o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych, (kandydat, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej, może być przyjęty do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną);
2.    ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę szóstą lub siódmą ośmioletniej szkoły podstawowej ? w przypadku ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum dla dorosłych;
3.    ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową ? w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
4.    posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich ? w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych.

Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej można przyjąć do drugiej klasy publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Kryteria – w postępowaniu rekrutacyjnym decydują:
1.    kryteria I grupy,
2.    kolejność zgłoszeń.

Terminy:
1.    postępowania rekrutacyjnego;
2.    składania dokumentów;
3.    postępowania uzupełniającego
– określa odpowiednio dyrektor publicznej szkoły, w uzgodnieniu ze starostą, marszałkiem województwa lub właściwym ministrem.


SZKOŁY POLICEALNE

Warunki – przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają :
1.    wykształcenie średnie;
2.    zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

Kryteria – w postępowaniu rekrutacyjnym decydują:
1.    kryteria I grupy,
2.    kolejność zgłoszeń.

Terminy:

1.    postępowania rekrutacyjnego;
2.    składania dokumentów;
3.    postępowania uzupełniającego
– określa odpowiednio dyrektor publicznej szkoły, w uzgodnieniu ze starostą, marszałkiem województwa lub właściwym ministrem.


POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Kryteria – w postępowaniu rekrutacyjnym decydują:
1.    kryteria I grupy,
2.    kolejność zgłoszeń.

Terminy:
1.    postępowania rekrutacyjnego;
2.    składania dokumentów;
3.    postępowania uzupełniającego
– określa odpowiednio dyrektor publicznej placówki lub publicznego ośrodka, w uzgodnieniu ze starostą, marszałkiem województwa lub właściwym ministrem.


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Warunki – przyjmuje się kandydatów, którzy:
– posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

Kryteria – w postępowaniu rekrutacyjnym decydują:
1. kryteria I grupy,
2. kolejność zgłoszeń.

Terminy:
1.    postępowania rekrutacyjnego;
2.    składania dokumentów;
3.    postępowania uzupełniającego
– określa odpowiednio dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, w uzgodnieniu ze starostą, marszałkiem województwa lub właściwym ministrem.


PUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZE ORAZ PUBLICZNE PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA

Kryteria – w postępowaniu rekrutacyjnym:
– na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz 
– do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania  
decydują:
1. kryteria określone przez dyrektora placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym,
2. organ prowadzący może określić kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych przez dyrektora placówki oraz sposób przeliczania punktów określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Terminy:
1.    postępowania rekrutacyjnego;
2.    składania dokumentów;
3.    postępowania uzupełniającego
– określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

zródło www.men.gov.pl
Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: