EFS 2010 GOPS

NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA ROK 2011

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
ZAPRASZA OSOBY Z TERENU GMINY PUCK POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA,
ZNAJDUJĄCE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – RÓWNOCZEŚNIE KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA – IDĘ DO PRACY”

realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego – KAPITAŁ LUDZKI dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.

CELEM PROJEKTU JEST:

Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie marginalizacji osób korzystających z pomocy społecznej, wzrost ich kompetencji życiowych i aktywny powrót do życia społecznego i zawodowego poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, wykształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej.

Projekt skierowany jest do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku:
– w wieku od 15 do 60 lat,
– wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie.
W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:
– szkolenia z zakresu rozwoju osobowego, aktywizacji i reintegracji zawodowej,
– poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne,
– kursy i szkolenia zawodowe.

W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów ponoszonych przez osobę na dojazdy do miejsca szkolenia.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU, UL. 10 LUTEGO 29, pokój nr 5. tel. (58) 673 56 59 lub (58) 673 56 13

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

****************************************************************************************************

W ramach realizacji projektu systemowego „Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku zorganizował spotkanie informacyjno – promocyjne, w którym udział wzięli realizatorzy projektu, radni Gminy Puck oraz pracownicy Urzędu Gminy w Pucku. Kierownik projektu w formie prezentacji multimedialnej przedstawił założenia i cele projektu, dotychczas osiągnięte rezultaty z dwóch zakończonych edycji projektu oraz szczegółowe informacje dotyczące bieżącej – trzeciej edycji.

Trzecia edycja projektu jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2008. Projekt w latach ubiegłych ukończyło 93 Beneficjentów Ostatecznych, w bieżącym roku kolejna grupa liczy 38 osób. Cała tegoroczna grupa uczestników ukończyła już warsztaty tematyczne i konsultacje indywidualne ze specjalistami. Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców usług szkoleniowych, w lipcu planuje się rozpoczęcie realizacji kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.

[nggallery id = 111]

***************************************************************************************************

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjenci Ostateczni realizujący w roku 2010
projekt „Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”
ukończyli warsztaty tematyczne
oraz konsultacje indywidualne ze specjalistami.

Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli warsztaty tematyczne przeprowadzone przez firmę DWCom z Lęborka, która została wyłoniona w ramach postępowania przetargowego.

Beneficjenci ukończyli: warsztaty psychospołeczne (50 godzin), warsztaty aktywizacji zawodowej (40 godzin), indywidualne doradztwo zawodowe (po 2 godz. na uczestnika), indywidualne poradnictwo psychologiczne (po 2 godz. na uczestnika).

Większość uczestników skorzystała z wizyty studyjnej w zakresie stylizacji  (fryzjer + kosmetyczka).

Część Beneficjentów skorzystała już z poradnictwa prawnego w Punkcie Informacyjno Doradczym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przygotowuje dokumentację przetargową w celu wyłonienia wykonawców kursów zawodowych, które planują ukończyć uczestnicy projektu.

Warsztaty aktywizacji zawodowej i psychospołeczne w teleobiektywie

[nggallery id = 112]

*************************************************************************************************

NAG__WEK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku zakończył rekrutację uczestników III edycji projektu
pn. „Podejmuję nowe wyzwania  – idę do pracy”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 marca 2010 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie III edycji projektu, w którym uczestniczyli Beneficjenci Ostateczni, Zastępca Wójta Gminy Puck Jerzy Tkaczyk, przedstawiciele firmy DWCOM z Lęborka, która wygrała przetarg na realizację warsztatów tematycznych z uczestnikami projektu oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku realizujący projekt.

W uroczystej atmosferze przedstawiono cele projektu, działania jakie będą podejmowane oraz zasady obowiązujące przy jego realizacji.

[nggallery id = 113]

Wybierz interesujący układ