Uchwaly 2013

**********************************************************
UCHWAŁA NR XL/109/13 Rady Gminy Puck z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Mrzezino
**********************************************************
UCHWAŁA NR XL/108/13 Rady gminy Puck z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Mieroszyno
**********************************************************
UCHWAŁA NR XL/107/13 Rady Gminy Puck z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Rekowo Górne
**********************************************************
UCHWAŁA NR XL/106/13 Rady Gminy Puck z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Brudzewo
**********************************************************
UCHWAŁA NR XL/105/13 Rady Gminy Puck z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Celbowo
***********************************************************
Zarządzenie Wójta Nr 73/13 z dnia 14.05.2013 r. w sprawie stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów
***********************************************************
Uchwała Nr XXVI/111/12 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino
***********************************************************
Uchwała Nr XXVI/110/12 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1m3 odprowadzanych i zrzucanych ścieków do oczyszczalni w Dębogórzu
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/101/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/100/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/99/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/98/12 Rady gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1m3 odprowadzanych i zrzucanych ścieków do oczyszczalni w Żarnowcu
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/97/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla części gminy związanej umowami zawartymi między Gminą Puck z Pucką Gospodarką Komunalną
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/96/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1m3 odprowadzanych i zrzucanych ścieków do oczyszczalni w miejscowości Darzlubie oraz oczyszczalni ścieków do oczyszczalni w miejscowości Darzlubie oraz oczyszczalni „Swarzewo”
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/95/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za 1m3 wody dostarczonej odbiorcom z wodociągów wiejskich
**********************************************************
Uchwała Nr XVI/13/12 Rady gminy Puck z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbiór owoców z drzewa stanowiącego pomnik przyrody zarejestrowany pod nr 959
**********************************************************
Uchwała Nr XV/10/12 RADY GMINY PUCK z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie okreslenia wymagań dotyczących świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puck
**********************************************************
Uchwała Nr 221/g261/P/II/11 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Puck na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
**********************************************************
Uchwała Nr 222/g261/F/II/11 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puck na lata 2012 – 2017
**********************************************************
*Uchwała Nr XIII/110/11 Rady Gminy Puck z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Puck
**********************************************************
*Uchwała Nr XIII/111/11 Rady Gminy Puck z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia opłaty za 1m3 odprowadzanych i zrzucanych ścieków do oczyszczalni w Kłaninie
**********************************************************
*Uchwała Nr XIII/109/11 Rady Gminy Puck z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Puck z dnia 30.12.2010 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Puck w części dotyczącej wzoru deklaracji dotyczącej osob prawnych
DEKLARACJA
**********************************************************
*UCHWAŁA Nr XII/104/11 Rady Gminy Puck z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenie wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Puck w części wzoru informacji dotyczących osób fizycznych
DEKLARACJA IR-1 2012
DEKLARACJA IN-1 2012
DEKLARACJA IL-2012
**********************************************************
*Uchwała Nr XIV/123/11 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie – nieodpłatne używanie na czas nieoznaczony nieruchomośći zabudowanej – boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo-sanitarne wraz z zagospodarowaniem na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 380/3 położonej w starzynie przy ulicy Żarnowieckiej, w trybie bezprzetargowym
**********************************************************
Uchwała Nr XV/25/08 w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „OSADA ŁOWCÓW FOK” w Rzucewie
**********************************************************
*Uchwała Nr XVI/47/08 Rady Gminy Puck z dnia 09 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/25/08 Rady Gminy Puck z dnia 18 marca 2008 roku o utworzeniu Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie
**********************************************************
INFORMACJA – podatek rolny 2010

Podstawą naliczenia podatku rolnego na 2010 rok jest stawka wynikająca z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009. ogłoszona Monitor Polski Nr 68 poz. 886 z 2009 roku.
**********************************************************
WZORY DRUKÓW INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
Uchwała Nr XXXIX/148/05 Rady Gminy Puck z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Puck
*Załącznik Nr 1
*Załącznik Nr 2
*Załącznik Nr 3
*Załącznik Nr 4
*Załącznik Nr 5
*Załącznik Nr 6

 
**********************************************************
*UCHWAŁY podatki 2012
*UCHWAŁY podatki 2011
*UCHWAŁY podatki 2010
*UCHWAŁY podatki 2009
*UCHWAŁY podatki 2008
*UCHWAŁY podatki 2007
*UCHWAŁY podatki 2006
*UCHWAŁY podatki 2005
*UCHWAŁY podatki 2004
**********************************************************
DEKLARACJE
IR-1 2012 PODATEK ROLNY
IN-1 2012 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
IL-2012 PODATEK LEŚNY
**********************************************************

Wybierz interesujący układ