Uchwały

***********************************************************
Zarządzenie Wójta Nr 73/13 z dnia 14.05.2013 r. w sprawie stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów
***********************************************************
Uchwała Nr XXVI/111/12 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino
***********************************************************
Uchwała Nr XXVI/110/12 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1m3 odprowadzanych i zrzucanych ścieków do oczyszczalni w Dębogórzu
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/101/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/100/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/99/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/98/12 Rady gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1m3 odprowadzanych i zrzucanych ścieków do oczyszczalni w Żarnowcu
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/97/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla części gminy związanej umowami zawartymi między Gminą Puck z Pucką Gospodarką Komunalną
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/96/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1m3 odprowadzanych i zrzucanych ścieków do oczyszczalni w miejscowości Darzlubie oraz oczyszczalni ścieków do oczyszczalni w miejscowości Darzlubie oraz oczyszczalni „Swarzewo”
***********************************************************
Uchwała Nr XXV/95/12 Rady Gminy Puck z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za 1m3 wody dostarczonej odbiorcom z wodociągów wiejskich
**********************************************************
Uchwała Nr XVI/13/12 Rady gminy Puck z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbiór owoców z drzewa stanowiącego pomnik przyrody zarejestrowany pod nr 959
**********************************************************
Uchwała Nr XV/10/12 RADY GMINY PUCK z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie okreslenia wymagań dotyczących świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puck
**********************************************************
Uchwała Nr 221/g261/P/II/11 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Puck na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
**********************************************************
Uchwała Nr 222/g261/F/II/11 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puck na lata 2012 – 2017
**********************************************************

Wybierz interesujący układ