Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Druk do pobrania.

2. Do wniosku należy dołączyć:

– pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy,

– pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu) na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

– szkic sytuacyjny (dokładne oznaczenie miejsca sprzedaży, podawania oraz miejsca spożycia napojów alkoholowych),

– kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Puck),

– umowę spółki cywilnej, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez taką spółkę,

– pełnomocnictwo notarialne w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

Wymagania:

 • wniosek należy złożyć kompletny przed planowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck 
  Harmonogram posiedzeń GKRPA w Gminie Puck
 • wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  

Opłaty:

 • Opłata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 525,00 zł.
 • Opłata za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18%alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w  wysokości 1/12 rocznej opłaty 525,00 zł.
 • Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 2.100,00 zł.

 Opłata skarbowa:  Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.

Ulgi: Nie stosuje się.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Puck – I piętro; ul. 10 Lutego 29, 84-100  Puck

Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni

Komórka odpowiedzialna: Samodzielne stanowisko – inspektor ds. alkoholowych, pokój nr 42 (II piętro) Urzędu Gminy Puck, tel. (58) 673 56 53

Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Dodatkowe informacje:

 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie  do spożycia  poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz na poszczególne  rodzaje napojów alkoholowych.
 2. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione jest od opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Gminie Puck, dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Puck.
 3. Gminna Komisja RPA spotyka się dwa razy w miesiącu.
 4. Opinia wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 5. Po uprawomocnieniu się postanowienia (7dni) oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na napoje alkoholowe wydawane jest zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wybierz interesujący układ