Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych. Druk do pobrania.
2. Do wniosku należy dołączyć: 
*protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych (ilościowo – wartościowy wg cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii napojów alkoholowych) podpisany przez przedsiębiorcę
Wymagania:
 *wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. mojemapy U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Informacje dodatkowe:
*termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
*przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.
Opłaty:
*Opłata za korzystanie z zezwolenia na wyprzedaż napojów zawierających do 4,5%alkoholu oraz piwa pobiera się w wysokości 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych
*Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w wysokości 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych
*Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu pobiera się w wysokości 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

Opłata skarbowa: Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.

Ulgi: Nie stosuje się.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Puck – I piętro;

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

Komórka odpowiedzialna: Samodzielne stanowisko – inspektor ds. alkoholowych, pokój nr 42 (II piętro) Urzędu Gminy Puck, tel. (58) 673 56 53

Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 

Wybierz interesujący układ