Budowa dwóch miejsc wypoczynku z informacją turystyczną o regionie w miejscowości Mechowo Gmina Puck

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc odpoczynku z informacją turystyczną w miejscowości Mechowo. Zakres robót obejmuje następujące czynności: – demontaż istniejącej kostki brukowej w miejscach przeznaczonych pod stopy fundamentowe – skucie istniejących stóp betonowych – wykopanie nowych dołów pod stopy fundamentowe – wykonanie stóp betonowych z betonu C16/20 – montaż kompletnych wiat dla turystów wg opisu – 1 szt. wiata o wym. 3,0×1,10m, – 1 szt. wiata o wym. 2,5×1,1m + przystawka 1,9m – montaż koszy na śmieci 2 szt. – montaż stojaka na rowery stojący jednostronny – 1 szt. – na 6 rowerów Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty: – urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia, – wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania robót, – zajęcia pasa drogowego, – w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego – uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po przeprowadzonych robotach, jeżeli zajdzie potrzeba zajęcia nieruchomości w trakcie budowy, – zapewnienia obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 2 egz. w skali 1:500) – odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych – powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie Wykonawca jest zobowiązany do wizyty w miejscu realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dołączyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej.

Żródło dofinansowania: PROW 2007-2013

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Pozostałe

Kategoria: Pozostałe

Rok realizacji: 2011

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 11 678,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content