Program Priorytetowy

Czyste Powietrze

Dla kogo ?

Czyste Powietrze to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

1. wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, ,
2. docieplenie przegród budynku, ,
3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ,
4. instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), ,
5. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. ,
Więcej o programie można znaleźć na Portalu Beneficjenta

Wysokość dofinansowania

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 66, 99 lub 135 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania)

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Puck

Od 27.05.2021 r. w Gminie Puck funkcjonuje Punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze.

Przeszkoleni pracownicy Urzędu udzielają Mieszkańcom Gminy informacji na temat Programu i niezbędnych dokumentów, pomagają wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Punkt konsultacyjny przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

Wtorek 1000 – 1400

Środa    1000 – 1400

Czwartek 1000 – 1600

 

Przed przybyciem do Urzędu prosimy o dokonanie rezerwacji kolejki pod adresem http://bip.gmina.puck.pl/rezerwacja. Prosimy o podanie niezbędnych danych, wybór wydziału  Program Czyste Powietrze, wybór daty oraz godziny wizyty w Urzędzie.

Szczegóły dotyczące Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo na stronie:  www.czystepowietrze.gov.pl

Dodatkowe informacje
uzyskają państwo po numerami telefonów:

powietrze@gmina.puck.pl

Zadaj pytanie- formularz

Czyste Powietrze w
Gminie Puck w liczbach:

Do zakończenia IV 2022 w Gminie Puck:

0

wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze

5000000

wypłaconych dotacji

0

zrealizowanych przedsięwzięć

Przydatne rzeczy:

Maksymalne dotacje w programie "Czyste powietrze"
Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku:

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku:

- Dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, adres email, nr telefonu);
- Dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres);
- Numer rachunku bankowego;
- Pełny numer księgi wieczystej (GD2W/_______/_);
- Numer ewidencyjny działki;
- Powierzchnia całkowita budynku (m2);
- Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności – jeżeli dotyczy;
- Liczba miesięcy w roku wykorzystywania powierzchni na prowadzenie działalności
gospodarczej (ostatnie 12 miesięcy poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) – jeżeli
dotyczy;
- Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenie budowy;
- Wysokość osiągniętego dochodu:
a. Zeznanie podatkowe PIT złożone do Urzędu Skarbowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-
37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A,)

b. Dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego przez organ rentowy
lub podmiot uprawniony do dokonania rozliczenia rocznego,
c. Nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez
właściwy organ gminy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości
powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,
d. Dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego
w art.3 pkt 1 lit c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadczenie,
orzeczenie).
- Informacje o planowanej inwestycji:
a. źródło ciepła (rodzaj, koszt),
b. ocieplenie osobno dla każdego rodzaju przegrody np. ściany wewnętrzne powyżej
terenu, ściany zewnętrzne poniżej teren, dach, stopodach, podłoga na gruncie
(powierzchnia (m2), koszt) – jeżeli dotyczy,
c. wymiana stolarki okiennej (powierzchnia (m2), koszt) – jeżeli dotyczy,
d. wymiana stolarki drzwiowej (powierzchnia(m2), koszt) – jeżeli dotyczy.

Warunki i wysokość dofinansowania

Warunki i wysokość dofinansowania

BENEFICJENCI - POZIOM PODSTAWOWY

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z
wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł,

1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu
podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. ustalonym:- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra
właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz:
- na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających
informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku
dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
- z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się
dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie;
- niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w
art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim
dokumencie. 
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1) 4), dochody te
sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.
Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Zmieniona wersja Programu umożliwia dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod
warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o
dofinansowanie.
BENEFICJENCI POZIOM PODWYŻSZONY
Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:-
są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;-przeciętny
miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W celu ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania Beneficjenci muszą pobrać
zaświadczenie o wysokości dochodów. Zaświadczenie jest wydawane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pucku.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został
przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

BENEFICJENCI – NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWNIA
Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; przeciętny
miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek
Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju
zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6
miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz
co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie
o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej
przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za
który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył
dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu
Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

I TERAZ NOWA RZECZ< DODAJEMY JESZCZE JEDEN PRZYCISK:
O dotacji z prefinansowaniem
Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na
rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś
pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta
(jeśli faktura została opłacona).
1.Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
a) zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres
przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich
wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację
przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej
umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez
Beneficjenta wniosku.
2.Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie.
3.Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych
(ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).
4.Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o
dofinansowanie:
a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z ust. 8 pkt 1 ppkt 2) Części 2) i Części 3) Programu (dot.
potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego

gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego,
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
b) zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu
przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z
warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).
5.Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację
przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym
przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie,
wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
6.Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed
datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
7.Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko.
8.Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą powinien dawać
realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.
9.Uwaga! Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług
budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w
realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste
Powietrze”.

Wiadomści:

GRAFIKA DEKORACYJNA

Prosimy o dużą czujność

W związku z sygnałami pochodzącymi od naszych mieszkańców, a dotyczącymi przedstawicieli oferujących dofinansowanie do zakupu instalacji fotowoltaicznych oraz wymiany źródła ciepła, którzy powołują się na współpracę

Czytaj więcej »
plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content