Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo oraz Leśniewo – etap II

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo” w podziale na 2 zadania. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Zadanie 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo – etap II”. 2) Zadanie 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo”. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6.1. i 6.2. do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ) odpowiednio dla każdego zadania. 4. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę [tj. regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy)] osób wykonujących czynności, określone w pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia, na czas trwania tych czynności, przy uwzględnieniu następujących założeń: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3; 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji lub rozliczania zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie zanonimizowanej (z wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu) dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania w tym przedmiocie; 3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności wykonywane przez pracowników ogólnobudowlanych w ramach zamówienia. 4) jeżeli czynności wskazane w pkt 3 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub Podwykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.

Żródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2020-2021

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 3 500 000,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content