Kompleksowy system wsparcia mieszkańcw miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów

Projekt skierowany jest ogółem do 600 (355K, 245M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gmin Puck, Kosakowo, Władysławowo i Miasta Puck. Przede wszystkim są to seniorzy ( 535 osób w wieku 60+) w tym z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt realizowany jest przez 5 partnerów. Jego celem jest wsparcie seniorów i ich opiekunów oraz rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w formie dziennych usług opiekuńczych. Działania w ramach projektu polegać będą na: utworzeniu i funkcjonowaniu Dziennego Domu Pobytu w Celbowie, oferującego 30 miejsc pobytu i 5 miejsc opieki wytchnieniowej. Powstanie także 8 Klubów Seniora ? 5 na terenie Gminy Puck i po jednym w Mieście Puck, Gminie Władysławowo, i Gminie Kosakowo. Kluby Seniora w Mieście Puck i Gminie Kosakowo zostały już otwarte, natomiast miasto Władysławowo jest w trakcie adaptacji lokalu na potrzeby klubu Seniora. Usługi w ramach projektu będą świadczone w sposób bezpłatny, zindywidualizowany tj. dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. Udział osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w projekcie zapobiegać będzie ich odizolowaniu od rodziny i lokalnej społeczności, co miałoby miejsce w przypadku umieszczenia ich w opiece instytucjonalnej. Bogata oferta związana z udziałem w projekcie ( wsparcie specjalistów, posiłki, szereg zająć) przeciwdziałać będzie marginalizacji i osamotnieniu seniorów. Całkowita wartość projektu wynosi 12 249 841,15 zł.

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Pozostałe

Kategoria: Pozostałe

Rok realizacji: 2020-2023

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Trwający

Kwota dofinansowania: 11 637 349,09 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content