Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszasze Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Projekt ten zakładał zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP Mrzezino, OSP Gnieżdżewo, OSP Starzyno oraz OSP Strzelno. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia szkód w mieniu oraz ludziach spowodowanych klęskami żywiołowymi. Nowoczesny i sprawny sprzęt umożliwi dostosowanie jednostek OSP do Powiatowego Planu Ratowniczego, który zakłada iż do 2020 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powinny spełniać standardy pozwalające podejmować im samodzielne działania w stopniu podstawowym w zakresie ratownictwa medycznego, technicznego, wodnego, wysokościowego chemicznego oraz poszukiwawczego. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 394 496, 06 PLN z czego 85% kwoty całkowitych wydatków zostanie dofinansowane z budżetu środków europejskich czyli 947 349, 12 PLN .Wkład własny Gminy Puck w ramach niniejszego projektu wyniesie 82 113 PLN.

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Pozostałe

Kategoria: Pozostałe

Rok realizacji: 2017

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 465 307,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content