ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 z późn. zm.) Wójt Gminy Puck zawiadamia, że Rada Gminy Puck uchwałą nr XX/24/20 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 60,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

 

  1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

  1. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
  2. Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
  3. Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Puck bądź u sołtysa, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.
  4. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc kwiecień i kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 kwietnia 2020 roku.
  5. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

PRZYPOMINAM

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, pokój nr 44 oraz pod numerem telefonu 58  673 56 38.

 

                            Wójt Gminy Puck

                         Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Wybierz interesujący układ