Search
Close this search box.

Załatwiaj sprawy urzędowe

przez internet, bezpiecznie i wygodnie!

Na skróty

Punkt Pomocy Rodzinie

Placówki wsparcia dziennego

Telefon Wsparcia

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Punkt Pomocy Rodzinie

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy.

Główne zadania Punktu Pomocy Rodzinie to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych i psychiatrycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu lub środków odurzających do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Otwiera się w nowym oknie

PUNKT POMOCY RODZINIE GMINY PUCK
ul. Lipowa 3c 84-100 Puck
(budynek MOKSiR-u w Pucku)

Poniedziałek:
16:00 – 19:00 – konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii
16:00 – 18:00 – konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii

Wtorek:
14:00 – 16:00 – porady prawne

Środa
15:00 – 19:00 – konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej i współuzależnionej od alkoholu oraz ofiar przemocy

Sobota (pierwsza i trzecia miesiąca)
13:00 – 17:00 – konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających (narkotyki, dopalacze, leki) oraz członków ich rodzin

Otwiera się w nowym oknie

Telefon Wsparcia

Linia służy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, doświadczającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy w rodzinie, doświadczającym aktów agresji i przemocy, opiekunom i dzieciom borykającym się z problemami wynikającymi z kształcenia zdalnego (m. in. uzależnienia od internetu i urządzeń mobilnych, cyberprzemoc, depresja) jak również specjalistom zajmującym się zawodowo pracą dotyczącą uzależnień i przemocy w rodzinie.

Jest to anonimowa i bezpłatna pomoc telefoniczna.

Przy telefonie dyżury pełnią osoby
wykwalifikowane (psychoterapeuci, terapeuci, specjaliści od uzależnień).

Otwiera się w nowym oknie

Wtorek i środa od 17:00 do 19:00 sobota od 15:00 do 17:00

Poniedziałek i czwartek od 17:00 do 19:00
niedziela od 15:00 do 17:00

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Puck
ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

posiedzenia w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godzinach od 15:30 do 17:30

533 373 188 (w godzinach pracy Urzędu Gminy Puck oraz w godzinach dyżurowania Gminnej Komisji)

58 673 56 53 (w godzinach pracy Urzędu Gminy Puck)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Puck:
– inicjuje działania informacyjne i edukacyjne związane z profilaktyką i rozwiązywaniem

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

– prowadzi działania zmierzające do tego, aby osoba uzależniona od alkoholu poddała się

leczeniu odwykowemu,

– działa w kierunku zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

Otwiera się w nowym oknie

– udziela rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

– uczestniczy w procedurze „Niebieskie Karty”, która obejmuje ogół czynności
podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony
zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia w rodzinie przemocy,
– wydaje opinie na temat lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych; sprawdza

czy ich usytuowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

– wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą rozwiązywaniu

problemów alkoholowych

Członkowie Gminnej Komisji to profesjonaliści, którzy zostali specjalnie przeszkoleni, by
nieść pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Obowiązuje ich dyskrecja i poufność.

Otwiera się w nowym oknie

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze (Placówki wsparcia dziennego)

Na terenie Gminy Puck działa osiem świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
Mieszczą się one w następujących miejscowościach:

 • Leśniewo – budynek Szkoły Podstawowej
 • Łebcz – budynek Zespolu Szkolno-Przedszkolnego
 • Mrzezino – budynek Szkoły Podstawowej
 • Rekowo Górne – budynek Szkoły Podstawowej
 • Strzelno – budynek Szkoły Podstawowej

 

Świetlice są placówkami wsparcia dziennego, które przyjmują dzieci i młodzież bez skierowania, a
zajęcia prowadzone są bezpłatnie.
Świetlice zajmują się prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz
realizacją programów opiekuńczo – wychowawczych.

CELE I ZADANIA ŚWIETLIC

Celem Świetlic jest niesienie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, narkotykowym, przemocowym oraz z zaburzeniami zachowań, a w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej i terapeutycznej
 2. Łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań.
 3. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, w szczególności problemem alkoholowym.
 4. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.
Otwiera się w nowym oknie

Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy musi być dostosowana do charakteru zajęć i nie może przekraczać 15 osób.

Do Świetlic przyjmowani są wychowankowie, którzy są uczniami szkół podstawowych, mieszkający na terenie Gminy Puck.

Wychowankowie przyjmowani są:

– na ich prośbę,

– na prośbę opiekunów prawnych

– na wniosek instytucji działających na rzecz dobra dziecka

Do przyjęcia wychowanka do Świetlicy wymagana jest zgoda opiekunów prawnych podpisana w formie Kontraktu.

Otwiera się w nowym oknie

pwdmrzezino@gmina.puck.pl

Placówka wsparcia dziennego w Mrzezinie

pwdlebcz@gmina.puck.pl

Placówka wsparcia dziennego w Łebczu

pwdrekowogorne@gmina.puck.pl

Placówka wsparcia dziennego w Rekowie Górnym

pwdstrzelno@gmina.puck.pl

Placówka wsparcia dziennego w Strzelnie

pwdlesniewo@gmina.puck.pl

Placówka wsparcia dziennego w Leśniewie