Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 1399) Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym proszę wszystkich właścicieli nieruchomości, niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej, położonych na terenie Gminy Puck o wypełnienie i przedłożenie w tutejszym Urzędzie poniższego zgłoszenia.

Inf. pokój nr 43  tel. 58 673 56 42

Załącznik – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wybierz interesujący układ