• EKO
  • WAŻNE!: Informacja dotycząca dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach na terenie Gminy Puck

WAŻNE!: Informacja dotycząca dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach na terenie Gminy Puck

Aktualizacja  informacji z dnia 28.12.2022 dotycząca dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach na terenie Gminy Puck.

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi ilości węgla możliwej do zakupu na preferencyjnych warunkach na terenie Gminy Puck, informujemy, że limit zakupu 1,5 tony w roku 2022 oraz 1,5 tony w roku 2023 został zamieniony na limit 3 ton na cały sezon grzewczy 2022/2023.

Oznacza to, że każdy uprawniony mieszkaniec ma możliwość zakupu dowolnie wybranej przez siebie ilości opału (po złożeniu odpowiedniego wniosku i otrzymaniu informacji o możliwości zakupu oraz wpłacie środków na rachunek Gminy Puck – 2000 zł za 1 tonę węgla) do limitu 3 ton.

Ważne!

Minimalna ilość paliwa możliwa do zakupu to 500 kg oraz wielokrotność tej ilości tj. 1t, 1.5t, 2t, 2.5t przy czym maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu to 3 tony na sezon grzewczy 2022/2023.

Zaktualizowany wniosek na zakup węgla jest dostępny poniżej.

Dodatkowo, pragniemy poinformować, że dotychczas złożone wnioski są rozpatrywane w kolejności wpływu oraz, że żadne ilości węgla, które zostały w nich ujęte „nie przepadają”. Osoby, które planują dokupienie węgla do wysokości limitu 3 ton na sezon grzewczy 2022/2023 muszą złożyć kolejny wniosek.

 

Wójt Gminy Puck informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada 2022 roku ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236), na podstawie art. 34 ust. 1 powołanej ustawy, Gmina Puck przystąpiła do zakupu paliwa stałego
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

W imieniu Gminy Puck dystrybucją węgla zajmują się dwie wyspecjalizowane firmy tj.:

 

Dla mieszkańców są dostępne do zamówienia dwa rodzaje sortymentu węgla tj.: „węgiel gruby – orzech” oraz „groszek”. W przypadku wcześniejszej informacji dot. miału, informujemy, że nie jest on dostępny do zakupu. Kupujący będą mogli otrzymać kopię certyfikatu potwierdzającą jakość nabywanego paliwa. 

DO POBRANIA: CERTYFIKATY JAKOŚCI WĘGLA ORAZ OŚWIADCZENIA O POCHODZENIU WĘGLA

Certyfikat jakości węgla – groszek

Certyfikat jakości węgla gruby – orzech

Oświadczenie o pochodzeniu węgla_1

Oświadczenie o pochodzeniu węgla_2

Zainteresowani preferencyjnym zakupem węgla mieszkańcy Gminy Puck zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

Wnioski można złożyć:

  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowej: www.gmina.puck.pl lub na konto e-mail: sp-upo@gmina.puck.pl (wnioski muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);
  2. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Puck;
  3. za pośrednictwem operatora pocztowego. 

Wzór wniosku  dostępny jest poniżej lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Puck  w Biurze Obsługi Interesanta.

DO POBRANIA:WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO POBRANIA

 

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie faktu przyznania lub wypłacenia dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca oraz zakupu przez to gospodarstwo domowe węgla w ilości co najmniej 1,5 tony na sezon zimowy 2022/2022 w cenie niższej niż 2000 zł brutto za 1 tonę. 

Ważne: procedurę weryfikacji ułatwi i przyspieszy złożenie wniosku przez tą samą osobę
z gospodarstwa domowego, która uprzednio występowała o dodatek węglowy. 

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji wniosku, zainteresowany zakupem węgla mieszkaniec, otrzyma drogą elektroniczną (o ile podał swój adres e-mail) „Informację o rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Puck  wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego”. 

DO POBRANIA: Wzór informacji

 

Osoby, które nie podadzą we wniosku swojego adresu e-mail, zostaną telefonicznie poinformowane o możliwości odbioru ww informacji w Urzędzie Gminy Puck.

W „Informacji o rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Puck  wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego” będzie zawarta cena za zamówiony asortyment węgla oraz termin dokonania wpłaty (WYŁĄCZNIE na wskazany we wniosku oraz  w ww informacji rachunek bankowy Gminy Puck). Po dokonaniu wpłaty i jej zaksięgowaniu na rachunku Gminy Puck (co zwykle zajmuje od 2 do 3 dni roboczych) Gmina Puck raz w tygodniu dokonuje zamówienia paliwa węglowego tylko dla osób, które już wpłaciły środki na jego zakup i środki znalazły się na specjalnym rachunku bankowym Gminy Puck wskazanym w ww informacji. Po dostarczeniu węgla przez firmy BHO oraz Płomień do swoich składów, kontaktują się one z mieszkańcami Gminy Puck, którzy dokonali wpłat, celem umówienia terminu odbioru węgla. Faktura za zakupiony węgiel zgodnie z treścią wniosku będzie wystawiona przez Urząd Gminy Puck. Dla osób, które podały adres e-mail zostanie ona przesłana drogą elektroniczną, a osoby, które podały nr telefonu będą mogły odebrać ją w Urzędzie Gminy Puck.

Ważne 1: Gmina Puck  nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy. Maksymalna cena za transport na terenie Gminy Puck zamówionego węgla wynosi w przypadku obu firm dystrybuujących węgiel 180 zł. Jeżeli mieszkaniec, który ma odebrać węgiel wyraża taka wolę, jest możliwość odbioru paliwa swoim transportem.

Ważne 2: Gmina Puck odbiera na podstawie umowy z firmą WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach węgiel w ramach wskazanych wyżej 2 sortymentów tj. groszek – węgiel drobny oraz orzech – węgiel gruby. Gmina Puck nie ma żadnego wpływu na jakiekolwiek parametry węgla dystrybuowanego w ramach ww umowy. 

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content