Aktywny Powiat Pucki ? Edycja II

Gmina Puck – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje

projekt partnerski – w partnerstwie z Powiatem Puckim – Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, Lokalną Grupą Działania Małe

Morze ? Centrum Integracji Społecznej w Pucku oraz ośrodkami

pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego – pod nazwą ?Aktywny

Powiat Pucki ? edycja II?, w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja

Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno?Zawodowa Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 ? 2020.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.

Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego (w tym 18 osób

z niepełnosprawnościami).

Zaplanowane działania:

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne,

poradnictwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego,

indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym , pośrednictwo pracy,

kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, opieka nad dziećmi,

zajęcia dodatkowe, zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne, wsparcie

socjalizująco-integracyjne.

Dofinansowanie projektu: 1.529.184,00 PLN.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content