• Edukacja
  • E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck …

E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck …

Gmina Puck zaprasza do udziału w projekcie pn. ?E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym? w ramach działania 8.3 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion? osi priorytetowej 8. ?Społeczeństwo informacyjne ? zwiększenie innowacyjności gospodarki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt ma na celu :

–        wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

–        zapewnienie 130 gospodarstwom domowym na obszarze objętym projektem, dostępu do szerokopasmowego Internetu,

–        dostarczenie, instalację oraz serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz niezbędnego oprogramowania do 130 gospodarstw domowych objętych projektem,

–        podniesienie stanu wiedzy i umiejętności grup docelowych projektu, w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Projekt skierowany jest do:

–        osób dorosłych/ gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 351 zł netto lub 477 zł netto dla osób samotnie gospodarujących),

–        dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 351 zł netto), osiągających dobre wyniki w nauce ? średnia ocen powyżej 3,8 z roku szkolnego 2010/2011,

–        osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, (u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 351 zł netto lub 477 zł netto dla osób samotnie gospodarujących),

zamieszkujących następujące miejscowości Gminy Puck: Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Darzlubie, Mrzezino, Osłonino, Połchowo, Połczyno, Rekowo Górne, Rzucewo, Sławutowo, Sławutówko, Smolno, Widlino, Żelistrzewo

Rekrutacja osób do projektu rozpocznie się 4 lipca 2011 r. i będzie trwać do 18 lipca 2011 r. (obowiązujące druki można w tym okresie pobierać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pucku, ul. 10 Lutego 29 lub w pokojach nr 4 i 33)

Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Puck przy ulicy 10 Lutego 29 lub telefonicznie 058 673 56 60, 058 673 56 27,  a  także przekazane będą na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 5 lipca o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck.

INFORMACJA – POBIERZ

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content