• Gmina
  • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 ? 2019

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 ? 2019

WYBORY ŁAWNIKÓW

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 ? 2019.

Zgodnie z pismem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, zachodzi konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2016 ? 2019.

Na podstawie ustawy z dnia 27.07.2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z póżn.zm.):

  1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
  1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczenie opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Druki Karty zgłoszenia kandydata na ławnika  (wzór karty zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ? Dz.U. Nr 121 poz. 693),  można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Puck, lub ze strony internetowej gminy Puck, bądź z Biuletynu Informacji Publicznej.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z załącznikami należy kierować do Rady Gminy Puck, ul. 10-go Lutego 29, 84-100 Puck lub składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Puck.

Rada Gminy Puck wybiera 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie,

Zgodnie z art. 161 § 1 w/w ustawy,  termin  zgłaszania  kandydatów  upływa  w  dniu 30 czerwca 2015 r. 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub złożone po terminie, pozostawi się bez dalszego biegu.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika – pobierz.pdf

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content