Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck
  • EKO
  • Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data:23.11.2015
ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE NA
Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Anna Łapińska
Inspektor ds. integracji europejskiej

 

 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.11.2015

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

1. Tytuł zamówienia: Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo, Brudzewo, Darzlubie, Mechowo, Leśniewo, Domatowo i Domatówko.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach na terenie gminy Puck: Sławutowo, Brudzewo, Darzlubie, Mechowo, Domatowo, Domatówko, Leśniewo o szacowanej łącznej długości ok. 78 km.
Przedmiotem zamówienia jest także sporządzenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków POIiŚ 2014-2020 wraz z kompletem załączników do wniosku.

3. Termin realizacji zamówienia:
1. w części dotyczącej Studium Wykonalności -11 stycznia 2016;
2. w części dotyczącej wniosku o dofinansowanie? 15 stycznia 2016r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca winien posiadać doświadczenie w opracowaniu Studium wykonalności i wniosków o dofinansowanie, które otrzymały dofinansowanie z POIiŚ z zakresu przedsięwziąć inwestycyjnych w gospodarce wodno-ściekowej. Zamawiający sprawdzi doświadczenie na podstawie wykazu z oferty i dołączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie.
5. Termin i miejsce i składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 20.11.2015 w formie faxu, listu, osobiście, elektronicznie na adres Urząd Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck ; e-mail: anna.lapinska@gmina.puck.pl
6. Kryteria oceny ofert
Cena oraz doświadczenie.
1. Cena waga -70%
2. Doświadczenie waga- 30%

Kryterium cena będzie oceniane w skali 100 punktowej, tj. od ?0? do ?100? a następnie skorygowane o wagę kryterium. Punkty za zaoferowaną cenę netto (X) zostaną wyliczone wg wzoru (oceniana będzie cena brutto):

X = x 100

Kryterium doświadczenie będzie oceniane w skali 100 punktowej, tj. od ?0? do ?100? a następnie skorygowane o wagę kryterium. Punkty za doświadczenie będą obliczone jak niżej:

Y =
1. Opracowanie jednego studium wykonalności dla przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które uzyskało dofinansowanie z POIiŚ ? 0 pkt
2. Opracowanie dwóch studiów wykonalności dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które uzyskały dofinansowanie z POIiŚ ?50 pkt
3. Opracowanie trzech i więcej studiów wykonalności dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które uzyskały dofinansowanie z POIiŚ ?100 pkt

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów obliczine jak niżej
Liczba przyznanych punktów = X x waga (70%) + Y x waga (30%)

7. Kontakt
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: Anna Łapińska Inspektor ds.integracji europejskiej, tel. 58 673 56 27, fax 58 673 27 37, e-mail: anna.lapinska@gmina.puck.pl

8. Wzór umowy

U M O W A Nr ???????
zawarta w dniu ???????. w Pucku pomiędzy Gminą Puck mającą siedzibę w Pucku przy ul. 10 Lutego 29 zwana w dalszym tekście umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Tadeusza Puszkarczuk ? Wójta Gminy Puck

a ?????????????????????.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

§1
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo, Brudzewo, Darzlubie, Mechowo, Leśniewo, Domatowo i Domatówko.
Przedmiotem zamówienia jest także sporządzenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków POIiŚ 2014-2020 wraz z kompletem załączników do wniosku.
2. Wykonawca udziela gwarancji na opracowane studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego będące przedmiotem zamówienia, że dokumenty będą opracowane zgodnie z wytycznymi ustalonymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania bezpłatnych aktualizacji – uzupełnień przedmiotu umowy jeżeli po terminie oddania opracowań Zamawiającemu zmienią się wytyczne oraz na żądanie instytucji oceniającej wniosek.

§ 2
1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) opracowania treści merytorycznej tych dokumentów,
b) przedstawienia Zamawiającemu dokumentów w formie niewymagającej dalszych przeróbek ze względu na ich przeznaczenie
c) wykonania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego zgodnie z wiedzą, doświadczeniem i standardami opisanymi w wytycznych dla POIiŚ 2014-2020
d) dostosowania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego do wymagań formalnych i merytorycznych instytucji oceniającej wniosek.
2. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy jest ????????.
3. Wykonawca upoważniony jest do korzystania z opracowań, materiałów i danych przekazanych mu przez Zamawiającego tylko dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy.
4. Wykonawca wszystkie przekazane przez Zamawiającego oraz opracowane przez Wykonawcę materiały zachowa w poufności.
5. Wykonawca ani jego współpracownicy nie podejmą żadnej działalności lub czynności, która mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego w związku z umową.
6. Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym na poszczególnych etapach realizacji umowy rozwiązania organizacyjne, prawne, techniczne i finansowe.
7. Wykonawca dostarczy studium wykonalności w 3 egzemplarzach w formie tekstowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej (pdf, word, excel)
8. Przedmiot Umowy będzie kompletny, sprawdzony, uzgodniony z Zamawiającym.
9. Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie będą opracowane w języku polskim.

§3
1. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy posiadane przez Zamawiającego materiały i dane niezbędne do opracowania przedmiotu umowy: w szczególności:
dane finansowe w zakresie wymaganym dla opracowania studium wykonalności;
dane techniczne istniejących i projektowanych urządzeń;
kosztorys inwestorski;
inne materiały uzgodnione przez strony, a związane z realizacją umowy.
2. Zamawiający wyznaczy osobę/y do kontaktów technicznych i finansowych.
3. Zamawiający pisemnie upoważni Wykonawcę do zbierania informacji od innych instytucji a niezbędnych do wykonania umowy.
4. W sprawach, które wymagają decyzji Zamawiającego, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego na piśmie, drogą elektroniczną lub w ramach bezpośrednich uzgodnień. Zamawiający, odpowie Wykonawcy pisemnie piśmie, drogą elektroniczną lub w ramach bezpośrednich uzgodnień, w możliwie najkrótszych terminach tak, aby nie opóźnić wykonania przez Wykonawcę Umowy.
§ 4
1. Dzieło będące przedmiotem umowy stanowi ?utwór? w rozumieniu ustawy a dnia 4 lutego 1984r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszystkie prawa autorskie do przedmiotu umowy zostaną przeniesione na Zamawiającego.
3. Wszystkie materiały przekazane Wykonawcy zostaną zwrócone protokolarnie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 5
1. Termin wykonania strony ustalają:
a). studium Wykonalności -11 stycznia 2016r,
b). wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami ? 15 stycznia 2016r.
§ 6

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie prac wymienionych w § 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:?????????
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego opracowania.
3. Podstawą wystawienia rachunku jest protokół zdawczo- odbiorczy bez uwag.
4. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach: po przedłożeniu i przyjęciu przez Zamawiającego studium wykonalności i wniosku ? w kwocie 70% wynagrodzenia, po zaakceptowaniu studium wykonalności i wniosku przez Instytucję Pośredniczącą ? w kwocie 30% wynagrodzenia .
5. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Za termin realizacji płatności przyjmuje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego potwierdzony przez Bank.
7. Za zwłokę w płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej.
§7.
1. Jeżeli Zamawiający od umowy odstąpi z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu 10% wartości umowy tytułem kary umownej.
2. Jeżeli Zamawiający od umowy odstąpi ze swej winy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy 10% wartości umowy tytułem kary umownej.
3. Jeżeli Wykonawca od umowy odstąpi z winy Zamawiającego, Zamawiający
będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy 10% wartości umowy tytułem kary umownej.
4. Jeżeli Wykonawca od umowy odstąpi ze swej winy, będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 10% wartości umowy tytułem kary umownej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
Za zwłokę w wykonaniu dokumentów w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki , licząc od umownego terminu ich dostarczenia,
Za zwłokę w usunięciu wad dokumentów w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8
1. Wykonawca w czasie wykonania zamówionej pracy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli postępu wykonanej pracy przez upoważnionego ze swej strony przedstawiciela.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niedostarczenia odpowiednich dokumentów i informacji będących w dyspozycji Zamawiającego.

§ 7
1. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych dokumentach Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia.
§ 8
Wszystkie sprawy formalno prawne wynikające w związku z opracowaniem studiów wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego należą do Wykonawcy.
§ 9
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy utworów oraz związane z nimi autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie kodeks cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa ? prawo zamówień publicznych.

§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

_____________, dnia _______________

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert dla usługi: ?Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo, Brudzewo, Darzlubie, Mechowo, Leśniewo, Domatowo i Domatówko?.
Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
Nazwa i adres WYKONAWCY
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
????????????????????NIP ………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

??????????????????.???????????????..

za cenę brutto: ………………………………zł
słownie brutto: …………………………………………………………………………….zł

cenę netto: ……………………………………zł
słownie netto: ……………………………………………………………………………….zł

podatek VAT: ……………………………….zł
słownie podatek VAT:……………………………………………………………………zł

w tym:
Opracowanie studium wykonalności- za cenę brutto: ………………………………zł
słownie brutto: …………………………………………………………………………….zł
Opracowanie wniosku wraz z załącznikami ? za cenę brutto: ………………………….zł
słownie brutto: …………………………………………………………………………….zł

Usługę objętą zapytaniem ofertowym wykonamy w terminach określonych przez Zamawiającego.
Wykonaliśmy z zakresu gospodarki wodno- ściekowej studia wykonalności i wnioski o dofinansowanie, które otrzymały dofinansowanie z POIiŚ, dla następujących projektów:

l.p.
Nazwa projektu
Beneficjent ( nazwa i kontakt)

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie.

____________
Podpis

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content