Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck
 • Unia Europejska
 • Pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków Kierownika projektu Pomorskie Trasy Rowerowe

Pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków Kierownika projektu Pomorskie Trasy Rowerowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na: pełnienie funkcji obowiązków Kierownika projektu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  30.000 euro (bez VAT)

 • Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

 • Nazwa przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków Kierownika projektu pn. ?Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 ? partnerstwo Gminy Puck? realizowanego w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 • Zakres (dostawy, usługi, roboty budowlanej):  

Zakres obowiązków Kierownika projektu obejmuje w szczególności:

 • zwoływanie spotkań roboczych zespołu,
 • weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac,
 • koordynacja, monitoring oraz kontrola działań związanych z realizacją projektu,
 • nadzór nad promocją,
 • nadzór nad weryfikacją wskaźników produktu i rezultatu,
 • nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu,
 • kontakt z partnerami projektu,
 • zatwierdzanie pod względem merytorycznym, formalno ? prawnym dokumentów finansowo- księgowych dotyczących projektu,
 • opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z zatwierdzonym do realizacji harmonogramem kosztowym i czasowym projektu,
 • nadzór nad procesem ewaluacji projektu,
 • nadzór nad realizacji budżetu,
 • nadzór nad realizacją harmonogramu,
 • kontakt z Instytucją Zarządzającą.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 03.2018-12.2018 (ogółem 10 miesięcy)

 1. Ofertę należy:

złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 26.02.2017  do godz.10:00

(osobiście, listem, faksem, e-mailem).

FORMULARZ OFERTOWY

Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Nazwa i adres WYKONAWCY

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

????????????????????NIP ………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: pełnienie funkcji Specjalisty ds. edukacji

 

za cenę brutto: ………………………………zł

słownie brutto: …………………………………………………………………………….zł

 

cenę netto: ……………………………………zł

słownie netto: ……………………………………………………………………………….zł

 

podatek VAT: ……………………………….zł

słownie podatek VAT:……………………………………………………………………zł

 

 1. Oświadczam, że:
 • po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę  do niego zastrzeżeń,
 • w razie wybrania mojej  oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie II i III opisu przedmiotu zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 • ………………………………………………………….
 • ………………………………………………………….

 

………………………….. dn. ……………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ………………………………………….

??????  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content