PROGRAM 500+

W Dzienniku Ustaw pod poz. 214 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Aktualnie trwa okres przygotowania do realizacji przyjmowania i wypłat świadczeń wychowawczych.

Gmina Puck złożyła już zamówienie na druki i w momencie ich otrzymania zostanie to ogłoszone na stronie internetowej Gminy Puck oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogłosimy również miejsce pobierania i składania niniejszych druków.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane niezależnie od dochodów, natomiast świadczenie na pierwsze dziecko mogą otrzymać tylko rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi. Tylko osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą zatem musiały udokumentować swój dochód przy składaniu wniosku.

Opublikowane 19 lutego 2016 r. rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze zawiera wzór wniosku, który będzie trzeba wypełnić, by otrzymać 500 zł na dziecko. Wniosek ma 9 stron, są w nim jednak szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać.

Należy w nim podać m.in. dane dzieci oraz pozostałych członków rodziny. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy również podać informacje pozwalające na ustalenie dochodu (np. o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych z gospodarstwa rolnego czy alimentach). Rozporządzenie zawiera też listę dokumentów, które część osób ubiegających się o świadczenie będzie musiała dołączyć do wniosku. Są to m.in. dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, czy orzeczenia rozwodu – w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia, orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. Do rozporządzenia dołączono również wzory dodatkowych oświadczeń, które w niektórych sytuacjach trzeba będzie dołączyć do wniosku. Ustawa zakłada, że wniosek będzie trzeba składać raz w roku, w miejscu zamieszkania, tj. w Gminie Puck – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r., jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek

ZpxirHesllHs11WilQ,www

ca2e6f3c-da7e-4577-93ec-38ec33779083


Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content