• Gmina
  • Mieszkańcy
  • UWAGA ważna informacja – Program ?Granty PPGR? (zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR)

UWAGA ważna informacja – Program ?Granty PPGR? (zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR)

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w różnych źródłach informacjami dotyczącymi wsparcia w zakresie zakupu komputerów w ramach tzw. Programu ?Granty PPGR?, Gmina Puck informuje o aktualnej sytuacji związanej z tym naborem.

Po pierwsze, Gmina Puck złożyła w terminie wskazanym przez tzw. Operatora Programu tj. Biuro projektu ?Cyfrowa Gmina? prowadzonego przez Politechnikę Łódzką wniosek o wsparcie zakupu komputerów dla uczniów pochodzących z rodzin po PGR-owskich. Do Urzędu Gminy Puck złożono do dnia 29.10.2021r. 505 wniosków o tego typu zakup. Oznacza to kwotę przekraczającą 2 miliony złotych.

Po drugie, ww Operator Programu powiadomił zainteresowane gminy po PGR-owskie (w tym Gminę Puck) w trakcie tzw. webinarium (spotkania zdalnego on line), że wpłynęło do niego z gmin z terenu całego kraju 2 090 wniosków o tego typu zakupy. Całkowita kwota o jaką gminy po PGR-owskie wnioskowały wyniosła ponad 920 milionów złotych na cały kraj. Kwota, którą Operator Programu przygotował na te zakupy to jedynie 80 milionów złotych, a więc 11,5 razy mniejsza niż zgłoszona przez gminy z całego kraju. Operator Programu powiadomił również, że w związku z tak dużym zainteresowaniem, będzie prowadził dodatkową weryfikację złożonych wniosków.

Po trzecie, pracownicy Urzędu Gminy Puck prowadzą aktualnie prace związane z konieczną weryfikacją złożonych wniosków. Termin jaki został wyznaczony Gminie Puck przez Operatora Programu, to 16 grudnia 2021 roku, aby dostarczyć dodatkowe dokumenty. Pragniemy również poinformować, że 2 grudnia 2021 Urząd Gminy Puck wystąpił do Operatora Programu o wydłużenie tego terminu do dnia 31 grudnia 2021 roku. Jednocześnie, należy podkreślić, że również Związek Gmin Pomorskich wystosował w dniu 2 grudnia pismo do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Cyfryzacji pana Mateusza Morawieckiego z szeregiem pytań oraz zastrzeżeń do programu ?Granty PPGR?, a także z prośbą o wydłużenie całego procesu uzupełniania informacji do końca stycznia 2022r. Poniżej załączamy skan ww pisma.

Podsumowując, Gmina Puck dokłada wszelkich starań aby zrealizować coraz to nowe wymogi nakładane przez Operatora Programu ?Granty PPGR?. W związku z tym jesteśmy zmuszeni wystąpić do osób, które złożyły swoje wnioski o przekazanie do Urzędu Gminy Puck dodatkowej dokumentacji do dnia 15 grudnia 2021r. Poniżej zamieszczamy informacje, które są obecnie konieczne do przekazania Operatorowi Programu ?Granty PPGR?:

  1. KAŻDY WNIOSKODAWCA (osoba, która złożyła dotychczas wymagane dokumenty w Urzędzie Gminy Puck) MUSI w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 roku złożyć
    w Urzędzie Gminy Puck akty stanu cywilnego np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu dla potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej dziecka (ucznia), dla którego będzie kupowany sprzęt komputerowy z osobą, która pracowała w PGR;

DODATKOWY WYMÓG TYLKO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ NIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY PUCK I DLA KTÓRYCH GMINA PUCK NIE JEST ORGANEM PROWADZĄCYM:

  1. Dostarczenie zaświadczenia (załączone poniżej) ze szkoły, w której jest się uczniem o tym, że dany uczeń do niej uczęszcza, gdzie zamieszkuje, oraz że nie korzystał ze wsparcia w postaci przekazania mu sprzętu komputerowego (również w drodze użyczenia). Złożenie ww oświadczenia w Urzędzie Gminy musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z otrzymanymi od Operatora Programu informacjami, uczniowie (również uczęszczający do szkół na terenie Gminy Puck, których Gmina Puck jest organem prowadzącym), którzy otrzymali
w drodze użyczenia sprzęt komputerowy (np. tablety) nie mogą otrzymać sprzętu komputerowego
w ramach niniejszego programu i zostaną z niego wykluczeni.

Przypominamy, że Urząd Gminy Puck ma w chwili obecnej wyznaczony termin przekazania dodatkowej dokumentacji do dnia 16 grudnia 2021. W przypadku jeśli powyższy termin zostanie wydłużony przez Operatora Programu, Urząd Gminy Puck niezwłocznie o tym poinformuje na swojej stronie WWW i stosownie dokona przedłużenia terminu składania dodatkowych dokumentów przez osoby zainteresowane.

Niedostarczenie ww dokumentów tj. odpisów stanu cywilnego oraz zaświadczeń ze szkoły (zaświadczenia ze szkoły tylko dla osób uczących się w szkoła poza terenem Gminy Puck) będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z wytycznymi Operatora Programu, Gmina Puck ma obowiązek weryfikować wszystkie przekazane informacje w oparciu o dostępne rejestry publiczne, stanowiące zasób własny Gminy, bądź innych podmiotów publicznych. Oznacza, to że w przypadku otrzymania informacji np. o korzystaniu ze wsparcia na zakup sprzętu z ARiMR, lub np. otrzymaniu w drodze użyczenia sprzętu komputerowego (np. tablety) w latach 2020, 2021 bądź zweryfikowaniu braku miejsca zamieszkania na terenie Gminy Puck danego ucznia, bądź braku pokrewieństwa w linii prostej (tj. rodzic, dziadek, pradziadek itd.) z pracownikiem PGR, wniosek zostanie również odrzucony
z powodu niespełnienia wymogów formalnych, a dany uczeń nie otrzyma sprzętu.

Piotr Neubauer

Zastępca Wójta Gminy Puck

  1. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
  2. Pismo do ministerstwa cyfryzacji

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content