• GOPS
  • Program wieloletni ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

Program wieloletni ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku, Rada Gminy Puck uchwaliła zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia będące w zakresie zadań własnych w odniesieniu do dożywiania w latach 2014 ? 2020.

Uchwała podwyższyła do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych zgodnie z programem wieloletnim ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?, która przysługuje:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

 W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego o którym mowa powyżej, pomoc ta może odbywać się na zasadach zwrotu przez osobę lub rodzinę w części poniesionych wydatków wg poniższych zasad:

Kryterium dochodowe wg art. 8 ust 1,
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w %
Wysokość zwrotu kosztów w %
do 150 bezpłatnie
150 ? 200 50
powyżej 200 100

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content