Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck
 • Edukacja
 • Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców

Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców

 

Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka;
 2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno?wychowawczych;
 3. Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko odpowiednio: obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, albo zajęć rewalidacyjno?wychowawczych;
 4. Upoważnienie /zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w celu zapewnienia dowożenia dziecka (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym);
 5. Oświadczenie rodzica czy po odwiezieniu dziecka do szkoły wraca do domu, czy jedzie do pracy, a także, czy jadąc po dziecko do szkoły jedzie z miejsca pracy, czy z domu. Jeśli odwozi dziecko i jedzie do pracy, a także jeśli jedzie po dziecko z miejsca pracy oświadczenie winno zawierać adres miejsca pracy;
 6. Oświadczenie rodzica, że powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi;
 7. Oświadczenie podmiotu, że dowozi dziecko do przedszkola/ szkoły/placówki i sprawuje opiekę w czasie jazdy;

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 1. UWAGI:

Zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica:

 1. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.
 2. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowe przysługuje rodzicom, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie i opiekę:
 3. a) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka – w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – objętych kształceniem specjalnym,
 4. b) do najbliższej szkoły podstawowej – w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,
 5. c) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 6. d) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 1. Zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Wójtem Gminy Puck.

Wzory umów w załączeniu do niniejszej procedury – mogą być modyfikowane w drodze wzajemnych negocjacji.

 1. Umowa może być zawarta z jednym rodzicem ? jeśli koszty dowożenia ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
 2. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 3. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie ?Wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka?.
 4. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Gminy Puck.
 5. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi:
 6. a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym wzór:

gdzie:

a ? liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b ? liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c ? średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,

d ? średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 1. b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu wylicza się tak samo jak w punkcie a.
 2. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno?wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 3. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.
 4. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie:
 5. a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym – ?Deklaracji o organizowaniu przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym?, której wzór stanowi załącznik do umowy,
 6. b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi ? deklaracji, o której mowa w punkcie a.
 7. Deklaracje o organizowaniu przejazdu składa się w Urzędzie Gminy Puck nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po przyjętym okresie rozliczeniowym, w którym realizowano dowóz dziecka.

13. Zapłata następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia deklaracji.

Lista załączników:

 

 

 

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content