Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brudzewo”

W dniu 18 listopada 2019 r. podpisano umowę na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brudzewo”

Inwestycja dofinansowana w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wykonawca robót budowlanych„WODKAN-GRZENKOWICZ”  Spółka z o.o. 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 17

Termin zakończenia robót budowlanych: 30 października 2021 r.

cena:   4.793.310,-  zł brutto

Zakres zadania: łącznie ok. 9,7 km, w tym:

– sieć kanalizacji tłocznej     L= 3.260 m

– sieć kanalizacji grawitacyjnej     L= 5.571 m

– przyłącza kanalizacji grawitacyjnej   L = 896 m

– 3 tłocznie ścieków i 1 pompownię ścieków

GALERIA FOTO

Danuta Polec

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Wybierz interesujący układ