E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck…

Dnia 18.10.2013 w Urzędzie Gminy Puck odbyło się spotkanie którego celem było omówienie projektu „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

 

 

 

Wybierz interesujący układ