Odbioru końcowego zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowo”

W dniu 18.12.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowo”.

Inwestycja dofinansowana została w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wykonawcą robót budowlanych była firma „ELGRUNT” sp. z o.o. z Gdyni.

Wartość robót 6,9 mln zł brutto.

Zakres zadania:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dług. 5,50 km,
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o dług. 1,42 km;
  3. Budowa przyłączy kanalizacyjnych o dług. ok. 699 m,
  4. Budowa tłoczni ścieków – 2 kpl,
  5. Budowa przydomowych przepompowni ścieków – 2 szt.

 Danuta Polec

Kierownik Referatu Inwestycji

i Zamówień Publicznych

 

Wybierz interesujący układ